روزنامه ملی انیس

در راستای مبارزه علیه فساد اداری، همگام شویم

رئیس جمهور غنی تاکید دارد که دولت و مردم افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری مصمم اند ما بر آوردن اصلاحات ادامه میدهیم و به عقب بر نمی گردیم. روزجهانی مبارزه با فساد اداری برای دولت و مردم افغانستان یک رویداد مطرح و قابل دقت است زیرا افغانستان در طول سالهای گذشته در میان کشورهای جهان در رده سه کشور اول آلوده به فساد اداری پنداشته شده است.
این پدیده با آنکه از گذشته ها در سیستم اداری و اجتماعی افغانستان وجود داشت، مگر در طول هفده سال گذشته رشد بی سابقه نموده است.
رشد فساد در افغانستان در طول هفده سال گذشته همگام با حضور جامعه جهانی در این کشور بوده است و این نشان میدهد که حلقات معین و مشخصی تلاش کردند تا فساد اداری را در ادارات و اجتماع افغانستان ترویج نمایند، و در بستر آن ، منافع معین خود را دنبال نمایند.اکنون پدیدۀ بنام فساد اداری به یک مرض مزمن در اجتماع افغانستان تبدیل شده و عامل تمامی چالش ها بخصوص ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی در کشور شده است.فساد اداری در کنار هراس افگنی، هویت زشت و تاریک به کشور ما بخشیده که غیر قابل تحمل است.
دولت و مردم افغانستان همیشه در امر مبارزه با فساد اداری بر دو اصل تمرکز داشته اند، ( دریافت ریشه های فساد و دریافت راه حل آن ) دو مورد که دولت و مردم مشتاق دریافت جواب آن اند.
ادامه فساد اداری در افغانستان بسیاری از فرصت ها را از دولت و مردم افغانستان گرفته، تطبیق قانون را مشکل ساخته و مانع اصلی در امر حکومتداری خوب است.
دولت افغانستان با آنکه فساد اداری را یک میراث زشت از گذشته دانسته مگر غلبه بر این پدیده را وظیفه خود میداند ویا یک راهکار مناسب در برابر آن ایستاده است.
رئیس جمهور غنی ادامه اصلاحات را، راه حل موثر مبارزه با فساد دانسته و تاکید دارد که دولت و مردم افغانستان در این امر مصمم اند و به عقب بر نمیگردند، اصلاحات اداری و استفاده از کادرهای مستعد و نیروی جوان ، بخشی از تعهدات حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد است.همچنان رئیس جمهور غنی در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی مبارزه علیه فساد، گفت که اراده من و اراده حکومت این است که ریشه های فساد خشکانیده شود و اینکه پیش از این سالها وضعیت به چه منوال بوده به قضاوت ملت گذاشته شوداین حرکت دوام خواهدداشت.
رئیس جمهور غنی خاطر نشان ساخت که این تنها وظیفه رئیس جمهور و حکومت نیست، در اینجا نقش مردم، رسانه ها، جامعه مدنی و نقش علما دین وهمه اقشار مهم است.دولت افغانستان غرض مبارزه هدفمند با فساد اداری حد اقل چهار قانون جدید را تصویب کرد که فرصت و بستر مناسب را در امر مبارزه با فساد اداری به جود آورده است تلاش های مداوم باعث گردیده که افغانستان در کنار آنکه در جمله سه کشور اول آلوده به فساد معرفی شود، حالا جز ده کشور باشد که بهترین شیوه های مبارزه با فساد را اختیار کرده اند.
فساد اداری یک پدیده دردسر ساز برای هر کشور و هر اجتماع بوده است، هیچ کشور و هیچ اجتماعی در جهان عاری از این پدیده نیست، محو آن نه تنها در افغانستان ، بل در هر کشور دیگر غیر ممکن است، مگر به حداقل رساندن آن هدف تمامی دولت ها منجمله دولت افغانستان است، درست است که دولت در امر مبارزه با فساد اداری مکلفیت های تعریف شده و اساسی دارد، مگر غلبه بر این مشکل به گفته رئیس جمهور غنی نیاز به شکل گیری اجماع ملی دارد، هر فرد، هر خانواده، هر قشر، هر قوم و هر تبار مکلفیت اخلاقی و میهنی دارد تا در برابر پدیده زشت فساد مبارزه کند و از هویت، کشور و مردم شان دفاع نمایند. علما، رسانه ها، فعالان مدنی، احزاب و سیاسیون، مراجع اثرگذار اند که میتوانند در کنار حکومت ، اجتماع را در امر مبارزه با فساد مدیریت و اداره کنند . ا –ب

ممکن است شما دوست داشته باشید