روزنامه ملی انیس

در حضورداشت محمد اشرف غنی ، شش قرارداد مربوط به وزارت فواید عامه، به امضا رسید

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز پنجشنبه قراردادهای شش پروژۀ اسفالت و مراقبت سرک، میان وزیر فواید عامه و مسئولین شرکت های مختلف قراردادی، به امضا رسید.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در مراسم امضای قراردادهای مذکور که در قصر دلگشای ارگ انجام شد و در آن شماری از اراکین دولتی نیز حضور داشتند، یما یاری وزیر فواید عامه قراردادهای مذکور را با نمایندگان شرکت های ساختمانی افغان صداقت و شرکت ساختمانی باختر افغان، اسلام تردینگ کانسرسیوم، مشرق، یونیک بلدرز و افغان تکنالوجست، ابرام گلوبل گروپ، نوید نوری سالم بگرام و تابش امید و اسلام تردینگ کانسرسیوم امضا نمود. 

این قراردادها شامل اسفالت سرک شهر امام صاحب ولایت کندز به طور ۱۱،۹ کیلومتر، سرک خوشی الی محمدآغه به طول ۲۶،۵ کیلومتر، پروژه سرک کابل- لوگر از تانک تیل لوگر الی چهل دختران به طول ۷ کیلومتر، لین دوم سرک کابل- میدان شهر از پل کمپنی الی بازار درانی به طول ۲۴،۵ کیلومتر، سرک داخل شهر تالقان به طول ۵۱،۱ کیلومتر و سرک ولسوالی های ارغستان الی معروف به طول ۳۴،۲ کیلومتر که هزینه همۀ آن ها از بودجه انکشافی دولت تمویل می شوند، می باشند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید