روزنامه ملی انیس

داکتر کمال سادات: جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی شاروالی کابل ، دیروز با برگزاری محفلی از روز جهانی جوانان را گرامیداشت بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، ازروزجهانی جوانان درحالی درکشور گرامیداشت بعمل می اید که جوانان کشور با مشکلات فراوان چه درعرصه آموزش ، کار و سایر بخش های اجتماعی روبرو میباشند.

دراین محفل داکتر کمال سادات نقش جوانان را درعرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با ارزش دانست وگفت که عامل تمام مشکلات جوانان جنگ است به همین دلیل زعامت کشور به خاطر خاتمه دادن به این مصیبت بزرگ صلح را اعلام کرده
است.

 او ازمخالفان خواست که به جنگ پایان دهند و راه صلح را درپیش گیرند.

وی از جوانان خواست هدفمند به خاطر صلح مبارزه کنند و در سنگر آموزش با جدیت برزمند.

 سپس سید مصطفی سعیدی رییس فرهنگی شاروالی کابل صحبت کرد او نیز برنقش جوانان درعرصه های مختلف تاکید کرد وگفت که جوانان سازنده گان جامعه اند .

 او ازجوانان خواست که درحفظ محیط زیست نیز تلاش کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید