روزنامه ملی انیس

داکتر محمد همایون قیومی: وزارت مالیه توانست که طی چهار سال گذشته عواید ملی را از ۹۹ میلیارد افغانی به ۱۸۹ میلیارد افغانی افزایش دهد

عواید ملی ما طی چهار سال گذشته ۹۰ فیصد و مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت طی همین زمان به ۹۱ فیصد افزایش یافته است، صندوق بین المللی پول به دستآوردهای مالی افغانستان صحه گذاشت، بدست آوردن برترین جایگاه در اجرای مؤفقانه شاخص های تجارتی؛

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت دستآوردهای یک سال اخیر وزارت مالیه را با رسانه ها شریک نمود. طی این کنفرانس قیومی به رسانه ها در رابطه به جمع آوری عواید ملی، مصرف بودجۀ انکشافی وزارت مالیه و حکومت، اصلاحات، سیستم سازی و مبارزه علیه فساد، اصلاحات در منابع عوایدی، ارزیابی صندوق بین المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی، بدست آوردن برترین جایگاه در اجرای مؤفقانه شاخص های تجارتی، دستآورد های شورای عالی اقتصادی، برگزاری کمیسیون های همکاری های اقتصادی و تجارتی با  کشورهای منطقه، نشست بورد مشترک نظارت و انسجام، مشارکت عامه و خصوصی، برگزاری مؤفقانۀ کنفرانس جینوا و دیگر موضوعات مهم معلومات ارائه نمود.

سرپرست وزارت مالیه گفت که در سال جاری هدف در سند بودجۀ ملی ۱۷۲ میلیارد افغانی تعیین گردیده بود که خوشبختانه الی ختم سال مالی توانستیم  مبلغ ۱۸۹.۷۸میلیارد افغانی جمع آوری نمائیم که ۱۷ میلیارد افغانی (۹ فیصد) افزایش را نظر به هدف تعیین شده نشان می دهد. وی افزود 

 از جمله عواید جمع آوری شده، مبلغ ۷۶.۴۷ میلیارد افغانی از بخش گمرکات و ۱۱۲.۷۱ میلیارد افغانی از بخش عواید مالیاتی و غیر مالیاتی بدست آمده است.

قیومی گفت که وزارت مالیه توانست که طی چهار سال گذشته عواید ملی را از ۹۹ میلیارد افغانی به ۱۸۹ میلیارد افغانی افزایش دهد. که افزایش ۹۰ فیصدی را نشان می دهد.

به گفته سرپرست وزارت مالیه وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷ توانسته است  که ۹۵ فیصد بودجۀ انکشافی خویشرا به مصرف برساند.  همچنان طی چهار سال گذشته وزارت مالیه توانست که مصرف بودجۀ انکشافی خویشرا از ۴۶ فیصد به ۹۵ فیصد بادرنظرداشت اصل شفافیت، مؤثریت و مثمریت افزایش دهد.

سرپرست وزارت مالیه افزود: ” سال گذشته مصرف بودجۀ انکشافی به سطح حکومت ۶۷ فیصد بود که خوشبختانه امسال به ۹۱.۵ فیصد افزایش یافته است. این بدین معنی است که ما بیشترین پروژه های انکشافی را از اوایل حکومت وحدت ملی تطبیق نموده ایم. که دلایل عمده افزایش مصرف بودجه انکشافی ادارات دخیل ساختن مردم در پروسه بودجه سازی، اختصاص بودجه به اساس ظرفیت واحد های بودجوی، اصلاحات بنیادی در ترتیب بودجه و ایجاد تسهیلات در اجرای تخصیصات می باشد.”

محترم داکتر قیومی افزود که طی سال های گذشته ما اصلاحات زیادی را در منابع عوایدی مانند نصب سیستم های جامع الکترونیک، شفافیت در پروسه معافیت تیل قوایی نظامی حمایت قاطع، داشتن اطلاعات درست از صادرات و واردات، تعدیل قوانین مالیاتی شامل قانون مالیات برعایدات، قانون اداره امور مالیات و قانون مالیه بر ارزش افزوده، معرفی و تطبیق ۹۵ فیصد معافیت جرایم مالیاتی، ریفورم و سیستم سازی برای وزارت خانه ها بمنظور بلند بردن عواید، تطبیق پروسه ارایه اظهارنامه الکترونیکی در ریاست مالیه دهنده گان تطبیق نمودیم که صندوق بین المللی پول اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را ارزیابی  و دستآوردهای مالی افغانستان  را طی چهارمین دور ارزیابی اش تائید نموده و مبلغ ۶.۲ میلیون دالر کمک تشویقی را در اختیار حکومت افغانستان گذاشت.

همچنان طی شانزدهمین دور ارزیابی بانک جهانی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، افغانستان توانست که برترین جایگاه را در اجرای مؤفقانه شاخص های تجارتی در میان ۱۹۰ کشور جهان بدست آورده و با ۱۶ رتبه صعود و افزایش بیش از ۱۰ امتیاز توانست که از رتبه ۱۸۹ ام به  رتبه ۱۶۷ ام جدول بانک صعود نماید.

وی افزود که وزارت مالیه گام های استواری را در مبارزه علیه فساد برداشته است، که ارسال ۲۷ مورد جعل به اداره لوی څارنوالی، رسیدگی به ۲۰۰ قضیه مالیاتی، بررسی ۳۵۰ قضیه هدایتی و شکایتی، تثبیت باقیات عایداتی بیش از ۸۲ میلیارد افغانی، توقف بیش از ۱۷۳۱ وسایط حامل اموال مشکوک محصولی و غیر محصولی، ثبت دارایی های کارمندان منابع عوایدی از بست اول الی ششم، تثبیت باقیات مصارفاتی ادارات مبلغ ۱۶.۷ میلیارد افغانی و ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی بخشی از اصلاحات وزارت مالیه طی یک سال اخیر را در بر می گیرد.

سرپرست وزارت مالیه افزود:” ما در سال مالی ۱۳۹۷ به تعداد ۴۶ موافقتنامه، سند همکاری و چارچوب های همکاری به ارزش بیش از  ۵.۵ میلیارد دالر امریکائی را با کشور ها و سازمان های تمویل کننده به امضاء رسانیدیم.”

قیومی گفت که وزارت مالیه کمیسیون های همکاری های اقتصادی و تجارتی با  کشورهای پادشاهی عربستان و ازبکستان مؤفقانه برگزار نموده است که در این کمیسیون ها در بخش های اقتصادی، تجارتی، همکاری های ترانزیتی، سرمایه گذاری و دیگر بخش ها بحث و تبادل نظر صورت گرفته و چندین موافقتنامه در بخش های مختلف به امضاء رسیده است.

سرپرست وزارت مالیه اضافه نمود که در این کنفرانس جینوا وزاری خارجه ۶۲ کشور کلیدی و نماینده گان با صلاحیت ۳۵  اداراۀ کمک کننده که با افغانستان همکاری و کمک می نمایند اشتراک ورزیده بودند. که طی آن تعهدات و دستآوردهای افغانستان تحت چارچوب حسابدهی متقابل مورد ارزیابی قرار گرفته و تمویل کننده گان و نماینده گان ادارات کمک کننده به دستآوردهای افغانستان صحه گذاشتند همچنان ایشان یکبار دیگر به تداوم حمایت های شان از افغانستان اطمینان دادند.

در این کنفرانس تطبیق نورم جدید معاشات که به اساس آن حقوق و امتیازات معاشات کارکنان پائین رتبه افزایش قابل ملاحظه ای یافته و معاش مقامات بلند رتبه کاهش می یابد و یک تعادل در معاشات بمیان آمده و تفاوت ها در پرداخت امتیازات از بین می رود بخش دیگری از سخنان محوری سرپرست وزارت مالیه را تشکیل میداد.

در اخیر کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ هم ارائه گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید