روزنامه ملی انیس

داکترکمال سادات : جوانان پرتلاش، جامعه را متحرک می سازند

داکترکمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با شماری ازجوانان نهادهای مدنی گفت : جوانان پرتلاش جامعه را متحرک می سازند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار که به هدف بررسی فرصت های کاریابی برای جوانان برگزار شد ، معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، جوانان را نیروی متحرک جامعه توصیف کرد و گفت که جوانان میتوانند بیشتر به عرصه هایی فکر کنندکه با عث رشد اقتصادی جامعه  میشود.

به باور وی ایجاد فابریکه های تولیدی کوچک ، کاردربخش های معادن وزراعت اسباب رشد اقتصادی جامعه را میسر میسازد.

او به کار درنهادهای غیر دولتی نیز اشاره کرد و گفت که جوانان میتوانند در نهادهای غیر دولتی نیز شامل شوند.

 سپس فضل الدین به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و گفت که جوانان درشرایط موجود باید با برنامه عمل کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید