روزنامه ملی انیس

دانش آموزان کشور سال جدید تعلیمی ‎را  در سایه مشکلات، اما امیدواری های نو آغاز کردند

سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد، در سالجاری نه میلیون شاگرد که یک میلیون آن را کودکان تازه شمول تشکیل میدهند تابع نظام آموزشی در افغانستان اند. مقامات وزارت معارف امید دارند که سال جدید تعلیمی فضای بازتر و مناسب تر از گذشته داشته باشد.

آنها بر علاوه آنکه زمینه آموزش یک میلیون کودک جدیدالشمول به مکاتب را مساعد کردند ، اعمار هجده هزار ساختمان جدید برای مکاتب کشور را نوید می دهند این در حالیست که در کشور نیمی از مکاتب فاقد ساختمان اند . وزارت معارف یا از منازل کرایی به عنوان مکتب استفاده می کند ویا هم مکاتبی اند که شاگردان در فضای باز درس می خوانند، به هر ترتیب سالروان تعلیمی در تداوم مشکلات گذشته آغاز شده است.

با آنکه مقامات وزارت معارف همیشه از رشد متوازن معارف و توجه بر کیفیت دروس سخن گفته اند، مگر مشکل است که با سر دادن شعارهای احساساتی وضعیت بحرانی معارف افغانستان را نا دیده گرفت. وضعیت معارف افغانستان وخیم است ادامه نا امنی و وجود نابسامانی ها در داخل وزارت معارف ، وضعیت معارف افغانستان را آشفته کرده است، در حالی که نمی توان سلامت معارف ویا ایجاد یک معارف متوازن را با شعار حل کرد، بل رفع این مشکل، نیازبه برنامه و عمل دارد.

در سالهای اخیر انتقادها از پایین بودن سطح کیفیت دانش و سواد در مکاتب بالا گرفته است، نبود آموزش با کیفیت یک معضل جدید فرا راه تدریس در کشور است.افغانستان پاینترین سطح سواد و مشکلات بزرگی را در بخش معارف تجربه می کند که تأثیرات زیادی بر پیشرفت کشور به جا می گذارد، نبود کیفیت به عنوان یک چالش باقی مانده است.

تجربه هجده سال گذشته نشان می دهد که گام های عملی برای ایجاد یک نظام آموزش معیاری برداشته نشده است، بیشتر به کمیت توجه شده است تا کیفیت.

گرایش های قومی در مکاتب وجود دارد، احترام متقابل میان آموزگار و دانش آموز کاهش یافته است ، معیارهای اخلاق آموزشی به خصوص از سوی دانش آموزان کمتر رعایت میشود و فلسفه(معلم پدر معنوی) دارد فراموش می شود، فساد اداری در داخل معارف را نمیتوان نادیده گرفت، شاگردان در مکاتب با کمبود کتاب مواجه اند، در حالی که کتب درسی در بازار سیاه به گونه وافر وجود دارد وآزادانه به فروش رسانیده میشود.

وزارت معارف درطول سالهای گذشته نتوانسته است به معضل کمبود ساختمان برای مکاتب خاتمه بخشد، تدریس در خانه های کرایی نمی تواند اثر گذار باشد  زیرا خانه کرایی، مکتب معیاری بوده نمی تواند.

مسئله کمبود آموزگاران مسلکی نیز معضل جدی است این معضل بیشتر در مناطق دور دست محسوس است جایی که ملای مسجد علوم ساینسی را تدریس میکند، زیرا آموزگاران تازه فارغ شده حاضر نیستند در مناطق دور دست و روستاها تدریس کنند، در اینجا لازم است که وزارت معارف مسئله امتیازدهی مالی را برای آموزگاران در مناطق دور دست روی دست گیرد.

مسئله دیگر مکتب و امنیت است  طالبان امروز مانع حضور بسیاری از دانش آموزان به خصوص دختران در مناطق تحت تسلط شان اند  ضمناً بسیاری از مکاتب هم از سوی طالبان و هم از سوی نیروهای دولتی به عنوان مرکز نظامی مورد استفاده قرار گرفته است و وزارت معارف در واپس گیری
این مکاتب ناتوان است.

معارف تهداب اجتماع را تشکیل می دهد رشد و تقویت آن مصونیت جامعه را در پی خواهد داشت برای تقویت و رشد معارف لازمی است تا همه در یک صف ایستاده شوند، هر عضو جامعه برای تقویت معارف رسالت خود را دارد باید شورا های حمایت از معارف ایجاد شود وبرای غیر سیاسی شدن و غیر قومی شدن معارف تلاش شود و از معارف به عنوان یک ارزش ملی حمایت شود.  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید