روزنامه ملی انیس

خورشید سفر کرد

زلایه من

یخ بست آشیانه یی من

کوچ کرد پرندگان ز خانه یی من

هنگامی که نگاهت مانند نور

آفتاب از این جاه کوچ کرد

سایه یی ناامید همه جا را گرفت

پرندگان دنبال آواز تو رفتند

گل ها سرخ مرسل

در میان کاج های سیاه گم گشت

ممکن است شما دوست داشته باشید