روزنامه ملی انیس

خدمت به میهن

ای برادر! بهر میهن کاری باید نمود
جد وجهدو کوشش بسیار می باید نمود
نام نامیی وطن را هرکجا با شورو شوق
همچو بلبل ناله درمنقار می باید نمود
تا نگردد این وطن اشغال بردست عدو
با عدو اند مصاف پیکار می باید نمود
بهر آزادی و استقلال کشور یکصدا
ملت خوابیده را بیدار می باید نمود
تا شود آباد میهن چون بهشت جاویدان
مرد و زن با عشق و ایمان کار می باید نمود
از ره تحصیل علم و فهم و دانش در وطن
جاده های خاره را هموار می باید نمود
روز و شب با کار و کوشش از دل این سرزمین
خارهای رسته را گلزار می باید نمود
با پیام اتفاق و با نوای همدلی
دشمنان ددمنش را خوار می باید نمود
تا زمکر دشمنان از هم نپاشد این وطن
دفع مکر دشمن مکار می باید نمود
کی شود معمور میهن با شعار و خودسری
حرف خود را در عمل اظهار می باید نمود
زندگی با کوشش و پیکار باشد بخشیا
زان سبب هم کار و هم پیکار می باید نمود

ممکن است شما دوست داشته باشید