روزنامه ملی انیس

حکومت داری الکترونیکی زمینه ساز حکومت داری خوب است

کنفرانسی  زیرنام  “تطبیق ستراتیژی دیجیتالی” در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، دراین کنفرانس پوهاند بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت در راستای حکومت داری شفاف و دیجیتالی کردن سیستم عرضه خدمات، تلاش های زیادی کرده است.

اوافزود: رسیدن به شفافیت حکومت داری خوب و ایجاد سهولت درعرضه خدمات بهتر منوط به ترویج فرهنگ حکومت داری الکترونیکی و تقویت آن در نظام اداری، است.

بعد داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، تکنالوژی معلوماتی را برای پیشرفت کشور مهم خواند و گفت که در کنار ظرفیت داشتن تکنالوژی، ظرفیت به کارگیری از آن نیز باید در اداره های دولتی تقویت و حمایت شود تا به صورت تدریجی زمینه برای حکومت داری الکترونیکی فراهم شود.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی استفاده ازتکنالوژی را باعث تغییرمثبت در مدیریت اداری کشور خواند وگفت: “اولین شرط موفقیت در استفاده از تکنالوژی درک اهمیت آن وهماهنگ کردن نیازها است.”

همچنان دراین کنفرانس پیام سفیر جمهوری آلمان درکابل نیز خوانده شد که در آن حمایت آلمان درعرصه پیشرفت تکنالوژی معلوماتی درافغانستان ابراز شد و از کمک های آن کشور دراین راستا نیز یاد شد.

در اخیر پنج تن ازمحصلان پوهنتون های مختلف کشورکه خلاقیت های شان در نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی حایز مقام های برتر شده بود، پروژه های شان را معرفی کردند.

دراین کنفرانس جوایز و تقدیر نامه ها نیز به محصلان خلاق درعرصه تکنالوژی معلوماتی اهدا شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید