روزنامه ملی انیس

حکم های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی و معرفی شان به ولسی جرگۀ شورای ملی

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محمد جواد پیکار، بحیث نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است، نامزد متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ ۳ مادۀ نودویکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تائید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

***

به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت مبلغ چهار میلیون افغانی مصارف تداوی ساتنمن محمد ایوب از سرجمع بودجه وزارت امور داخله منظور است.

 موصوف به تاریخ ۸ جوزای ۱۳۹۵ در اثر انفجار ماین در جریان اجرای وظیفه شدیداً زخمی گردیده و هر دو پایش را از دست داد.

وی بعد از تداوی ابتدایی در شفاخانه ایمرجنسی جهت تداوی بیشتر عازم کشور هندوستان گردیده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید