روزنامه ملی انیس

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت دفاع ملی و معرفی شان به ولسی جرگۀ شورای ملی

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی اسدالله‎خالد، بحیث نامزد وزیر وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است نامزد متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نودو یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

×××

 حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت امور داخله و معرفی شان به ولسی جرگۀ شورای ملی

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۱) ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی امرالله‎صالح، بحیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است نامزد متذکره را با رعایت صراحت فقرۀ (۳) مادۀ نودو یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید