روزنامه ملی انیس

حمایت از ژورنالیستان، راهکار ارتقای کیفیت رسانه ها در کشور

آگاهان امور عرصه های فرهنگی به این عقیده اند و به این دیدگاه و نظر شان تأکید می ورزند که زمانی سطح کیفی رسانه ها در مطابقت به شرایط کنونی کشور ارتقا پیدا می کند که زمینه بهزیستی امنیت و شرایط کار و زندگی برای ژورنالیستان و دست اندرکاران رسانه ها اعم از دولتی و خصوصی در مرکز و ولایات مساعد گردد، تا ژورنالیستان بتوانند با فکر آرام در تهیه گزارشهای خبری و تحلیل های سیاسی شان فعالیت های خویش را از جریان رویدادها و پروسه های سازندگی به رشته تحریر در آورند و تصاویر دلچسپ و مضامین پُرمحتوایی را برای مردم خوانندگان و بینندگان رسانه که در آن مسئولیت دارند ارائه نمایند.

یقین و باور کامل داریم که با مساعد ساختن شرایط و زندگی نسبی آرام برای خبرنگاران در کیفیت و محتوای رسانه ها تغییرات نهایت پُرثمری رونما می گردد، این تغییرات در کیفیت رسانه ها زمانی رونما خواهد گردید، که فشار روحی عامل و رنجش خاطر خبرنگاران در پروسه تهیه گزارش ها و مضامین نشراتی نگردد و براندوه کنونی که از ناملایمات و مشکلات ناشی از عدم امکانات اقتصادی و نا امنی های غیر مترقبه که گاه و ناگاه بروز می کند بالای افکار ژورنالیستان و خبرنگاران سربکف فشار وارد نکند.

قابل اذعان است که زمانی از نیازمندی و ضرورت حمایت از خبرنگاران تذکار به عمل می آوریم که با گذشت سالیان زیادی از جان فشانی ها و از خود گذری های خبرنگاران چه در حضر و چه در سفر، از طریق حکومت وحدت ملی یک روز بنام روز خبرنگاران مسما گردید تا در قبال این روز به فعالیت های سازنده و زحمات خسته گی ناپذیر ژورنالیستان ارزش داده شود.

خبرنگاران از حمایت و حقوق حقه شان بهره مند گردند، زیرا همیشه گفته می شود و ادعا می گردد که رسانه ها زبان گویایی دولت اند و خبرنگاران گردانندگان رسانه ها که انعکاس دهنده تمام کارکردها، اهداف و فعالیت های سیاسی و اجتماعی مسئولان دولت از شخص رئیس جمهور تا نهاد های کوچک و بزرگ دولتی گفته می شوند، بناءً نباید در برابر رسانه ها و گردانندگان آن که خبرنگاران و ژورنالیستان اند کم توجهی صورت گیرد و در حمایت از آنان بی تفاوتی وجود داشته باشد.

زیرا همین ژورنالیستان و خبرنگاران اند که با فعالیت های مداوم خویش تمام فعالیت ها و دستاورد های مسئولان دولت را در عرصه های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه های چاپی، صوتی و تصویری به آگاهی مردم می رسانند، هرگاه این فعالیت های شبانه روزی خبرنگاران کم رنگ بوده و چشم گیر نباشد، مردم و حتا جهان خارج از جریان کار وفعالیت های دولت و حکومت ونهادهای سازندگی کشور آگاهی و معلومات حاصل کرده نمی توانند و دستاورد های آنان انعکاس نمی یابد.

بنابر آن نقش رسانه ها و ارزشمندی مقام خبرنگاران قلم بدستان عرصه های رسانه یی نباید گمرنگ ارزیابی گردد و در حمایت و رفع نیازمندی های آنان کوتاهی صورت گیرد.

زیرا باورمندی و برداشت اهل دانش و آگاهان به خصوص تحلیل گران امور فرهنگی و سیاسی بر این موضوع تمرکز یافته و بر آن تأکید دارند و استوار است که زمانی به اصل ارزشمندی کیفی رسانه ها دستیابی حاصل می گردد و اهمیت تأثیر رسانه  ها درک می گردد که فعالیت های ثمر بخش اهل رسانه ها که همانا خبرنگاران، زورنالیستان و دست اندرکاران رسانه ها می باشند، به دقت مورد بررسی قرار گیرد و زحمات آنان تحت مطالعه قرار داده شود و با درنظرداشت اهمیت و ارزشمندی فعالیت های آنان، از آنان قدردانی و حمایت صورت گیرد و در مطابقت به موادات قانون رسانه ها ژورنالیستان مورد حمایت قرارگیرند.

همچنان علاوه بر حمایت از خبرنگاران و اهل رسانه ها، می بایست برشخصیت و اهلیت این قشر همیشه در انجام فعالیت حاضر، نهایت ارزش داده شود و هرگز به فراموشی سپرده نشوند.

یقین و باور کامل داریم که مقامات دولتی، نقش برجسته و سازنده ژورنالیستان و خبرنگاران را هرگز کم بها نمی دهند و خدمات فراموش ناشدنی آنان را به تاق نسیان نمی سپارند و با حمایت های مداوم خویش بر ارزشمندی کار و فعالیت های آنان فزونی می بخشند و هرگز نمی گذارند که دوسیه های خانواده های ژورنالیستانی که در جریان انجام وظایف بالاثر حملات انتحاری و حملات دشمنان مردم جام شهادت نوشیده اند، به فراموشی سپرده شود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید