روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: یکی از اولویت های کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه به غنای فرهنگ اصیل کشور می باشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدارازموسسه فیروزکوه درکابل ، ازکارکرد های فرهنگی آن نهاد تمجید کرد.

دراین دیداررئیس عمومی موسسه فیروزکوه دررابطه به فعالیت های آن نهاد معلومات داد و گفت که فیروزکوه ازسال ۲۰۰۶ میلادی درافغانستان به فعالیت های فرهنگی آغازکرده است.

اوگفت انستیتوت موسسه فیروزکوه دربخش های حکاکی ساخت جواهر  کندنکاری چوب، خطاطی، رسامی، نقاشی میناتوری و سرامیک شاگردان دخترو پسررا آموزش می دهد.

وی افزود که درمنطقه مرادخانی کابل این نهاد مکتب ابتدایی مرادخانی را ایجاد کرده است که ۱۲۰ شاگرد درآن آموزش می بینند و همچنان یک کلینیک صحی نیز درهمین منطقه ازسوی موسسه فیروزکوه ایجاد شده است که به گونه رایگان برای مردم محل و مردم بی بضاعت خدمات صحی عرضه می کند.

رئیس  عمومی موسسه فیروز کوه خاطرنشان کرد که تا حال ازسوی این موسسه ، ۱۵۰ خانه به حفظ اصالت تاریخی آن مرمت و ترمیم شده است.

اوگفت که تولیدات صنایع دستی و آثار هنری شاگردان این موسسه درشماری از کشور های جهان به نمایش گذاشته شد و از درک فروش آن ۷ میلیون دالرامریکایی به دست آمد.

حسینه صافی از کارکرد های فرهنگی موسسه فیروزکوه و نهاد های بین المللی یی که افغانستان را دربخش های فرهنگی همکاری و حمایت می کنند ، تمجید کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزاری نمایشگاه های فرهنگی درسطح منطقه را درمعرفی فرهنگ افغانی ارزشمند دانست و گفت که یکی از اولویت های کاری وزارت اطلاعات وفرهنگ، رشد و غنای فرهنگ اصیل افغانی است که تحت یک چتر، بازتاب دهندۀ وحدت ملی اقوام گوناگون درکشور می باشد.

همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که درنماشگاه های فرهنگی یی که ازسوی این وزارت برگزار می شود، ازموسسه فیروزکوه نیز دعوت می کنیم که کارفرهنگی شان را درچنین نمایشگاه ها به نمایش بگذارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید