روزنامه ملی انیس

حسینه صافی:  گوهر شاد بیگم از جمله زنان نامدار، نیکوکار، ادب دوست و سیاستمدار دوره تیموریان است

سمینارعلمی و تحقیقی به مناسبت ششصد و شصتمین سال تولد ملکه گوهرشاد بیگم ، دیروز به اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ درکابل برگزارشد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر این سمینار به حضورداشت مسؤلان و رؤسای وزارت اطلاعات فرهنگ ، شماری ازمسئولان دولتی و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزارشد.

 درآغازسمینارحسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به ابعاد مختلف زند گانی و  کارنامه های ملکه گوهرشاد بیگم درعرصه های مختلف صحبت کرد و گفت که ملکه گوهرشاد بیگم مشهور به گوهرشاد آغا یکی ازشخصیت های با درایت وپرافتخار کشوربودسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که ملکه گوهرشاد ازجمله زنان نامدار نیکوکار، ادب دوست، هنرپرور باوقار، خردمند وازجمله سیاستمداران دوره تیموریان است.

وی افزود که ملکه گوهرشاد کارکرد های بارزی درعرصه های مختلف دارد ازجمله انتقال پایتخت ازسمرقند به هرات  توجه به اعمارزیربنا ها به ویژه بازسازی تاریخی وهمچنان ملکه  به این باوربود که تعلیم و تربیه بنیاد پایداری یک کشورمی باشد .

حسینه صافی گفت که ملکه گوهرشاد نقش مهم درتاریخ کشور داشته است و زنان کشور می توانند کارنامه های پرافتخاروی را الگو قراردهند.

همینگونه نشست علمی سمینارپس از انتخاب فوزیه آرال به حیث رییس ، جنرال خاتول احمدزی به حیث معاون و مرضیه آرزو به حیث منشی ، به کار آغازکرد.

دراین نشست سرمحقق کتاب خان فیضی مقاله زیرنام ” گوهرشاد بیگم و کارکرد های فرهنگی وی “، داکترفاروق انصاری ،  ” دید کلی به نقش سیاسی گوهرشاد بیگم ” ، ستوری شمس مایار، ” ملکه گوهرشاد بیگم شخصیت چند بعدی و تاریخ سازکشور” ، محبوبه بابکرخیل ، ” دملکی گوهرشاد بیگم سیاسی فرهنگی او تولنیز هڅی ”  سرمحقق طوبا ابوی صادق، ” کارکرد های فرهنگی ملکه گوهرشاد بیگم ” و  پوهنیار احمد ولی عالمی مقاله یی  زیرنام  ” جایگاه زنان دردوره تیموریان هرات” را به ترتیب خواندند.

همینگونه حمیدالله عبدالاحدزی معلومات تصویری دررابطه به سبک و ساختارمقبره گوهرشاد بیگم ، ارائه کرد .

درجریان سمینار نمایش تیاتری زیرعنوان ” سخن تاریخ ” توسط ممثلان تیاترملی اجرا شد .

همچنان قطعنامه هشت فقره یی سمینار توسط صالحه خالقی اسحق زی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ خوانده شد که درقسمت آن بر حفظ و بازسازی آبدات تاریخی عصر تیموریان ، ساخت مدال و یا نام جایزه به نام ملکه گوهرشاد بیگم ، ایجاد یک مرکز علمی و فرهنگی به نام ملکه گوهرشاد بیگم ، برگزاری سمیناربین المللی دررابطه به شناخت بیشترشخصیت وی و همچنان چاپ مقاله های این سمیناردرمجموعه یی ، تاکید شده است .

دراخیر پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ کار سمینار را مثبت ارزیابی کرد و دررابطه به نقش ، جایگاه و کارکردهای فرهنگی و سیاسی ملکه گوهرشاد، صحبت کرد.

او ملکه گوهرشاد بیگم را یکی از زنان پیش کسوت و با افتخار کشور دانستهمچنان پوهاند باوری از دانشمندانی که مقاله های علمی و تحقیقی نوشته بودند و نیز از اشتراک کنندگان سمینار تشکر کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید