روزنامه ملی انیس

حسینه صافی همکاری مردم محل را درحفاظت ساحات باستانی و تأمین امنیت آن ساحه، امر مهم دانست

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روز گذشته دردیدار با شماری از متنفذان منطقه مس عینک خواست ها و مشکلات آنان را شنید . دراین دیدار درحالیکه نورآقانوری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده وزارت معادن و نماینده قوماندانی غند محافظت مس عینک نیزحضورداشتند، چند تن به نمایندگی از متنفذان منطقه مس عینک مشکلات و خواست های شان را ازجمله در مورد ازدیاد معاش کارگران مس عینک، توجه به بهبود وضعیت امنیتی آن منطقه ابراز کردند .

همچنان آنان حمایت و همکاری شان را با مسئولان حفاظت آثار باستانی مس عینک نیز ابرازکردند.

حسینه صافی همکاری مردم محل را درحفاظت ساحات باستانی و تامین امنیت آن ساحه، امر مهم دانست و در راستای رسیدگی به مشکلات و خواست های آنان درحد امکان، اطمینان داد.

گفتنی است که حفریات درساحه مس عینک ازسال ۱۳۸۸ خورشیدی تاکنون ادامه دارد که درنتیجه ۷ هزار اثرمنقول و شماری زیادی آثار غیرمنقول به دست آمده است . درپروژه مس عینک برای حدود ۴ صد کارگر ازمردم محل، زمینه کار به شکل روزمزد  فراهم شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید