روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: هرفرد کشور درحفاظت و نگهداری آثارتاریخی ، مسوولیت دارد

درحضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز یک اثر تاریخی ازسوی نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد.

این اثرتاریخی از سوی موظفان ریاست عمومی امنیت ملی از تخار به دست آمده است.

درمراسم تسلیم دهی این اثر، محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی گفت که این اثر تاریخی یک سنگ بیضه یی شکل می باشد که حدود یک متر طول دارد و ممکن عصای سلطنتی بوده باشد و یا هم وسیله یی که برای خورد کردن حبوبات استفاده می شد.

اوفزود که این اثربه مطالعه بیشتر نیاز دارد تا پیشینه تاریخی آن معین شود و اما احتمال دارد که مربوط به دورۀ برونز باشد و حدود ۵ هزار سال قدمت تاریخی داشته باشد.

حسینه صافی ازمنسوبان امنیتی کشوربه ویژه ریاست عمومی امنیت ملی که در برگردانیدن آثارتاریخی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همیشه همکاری کرده اند ، قدردانی و تشکر کرد.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که آثارتاریخی و میراث های فرهنگی کشور سرمایه گرانبهای ملی می باشد وهرفردکشوردرهرموقفی که باشد، درحفاظت و نگهداری این داشته های تاریخی ، مسوولیت دارد.

این اثرتاریخی درحضورداشت سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازسوی نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ، به خاطر نگهداری درموزیم ملی ، به رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید