روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: نقش زنان در چوکات دولت جمهوری اسلامی مؤثر و معنا دار است

هشتم مارچ روز جهانی زن، در واقع روز همبستگی و دفاع از حقوق زن، اصل برابری رعایت حقوق بشری مبارزه با تبعیض است. خبرنگار روزنامه ملی انیس در رابطه به چگونگی نقش زنان در پاسداری از فرهنگ اصیل کشور، پیشرفت ها، چالشها و نگرانی های موجود در اوضاع و احوال کنونی مصاحبه اختصاصی را با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده که تقدیم خوانندگان روزنامه می گردد.

حسینه صافی در ابتدای صحبت در رابطه به جایگاه و چگونگی نقش زنان در عرصه های مختلف ادارات دولتی گفت:

فعلاً به حیث وزیر زن و عضو کابینه کشور، فکر می کنم که ما یک دولت و حکومت شنوا داریم. به عنوان یک مادر آرزوی آینده بهتر برای فرزندان خود و همه دخترخانم های جوان کشور  دارم، هدف اینکه از این فرصت موجود استفاده موثر کرده نباید صرف در پزیشن موجود به عنوان وزیر، معین، وکیل، معاون والی دریک ولایت و یا رئیس؛ ما مدیر و کارکن اکتفا به امضا نمودن اوراق و تحریر گزارش از کارکرد خویش نماییم بلکه از وضع فعلی به حیث فرصت عظیم سود برده با حضور فعال و فزیکی خویش در برنامه ریزی و طرح میکانیزم نقش فعال خویشرا همانند مردان کشور ثابت سازیم. به صورت فشرده باید گفت نقش ما زنان در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با موثریت و اشتراک معنا دار همراه و همگام است. چنانکه در ابتدای صحبت اشاره نمودم ما در حال حاضر یک دولت و حکومت شنوا داریم می توانیم با بکار گیری از توانایی ها و ظرفیت های موجود فراهم شده استفاده آگاهانه نماییم. در رابطه به چگونگی نقش اثر گذار زنان و دختران جوان در بخشهای مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ باید یاد آور شد: تقریباً یک ونیم سال قبل نشستی را برگزار و براساس آن برای اولین مرتبه طرزالعمل کاری را برای زنان شاغل در این وزارت معرفی کردیم به اساس آن ما از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ دو اقدام مشخص. را عملی ساختیم یک همآهنگی در عضویت کمیته ها، کمیسیون ها، گروپ های کاری، از آدرس رسمی این وزارت نمایندگی می کند چه در وزارت های امور خارجه و زنان و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر ارگان های مرتبط دیگر، سال گذشته به اساس شاخص ۲۴، وزارت امور خارجه در ایجاد گروپ خانم های متخصص حقوقی اقدام نمود براساس آن برنامه هایی را برای عملی ساختن پلان دوم قطعنامه ۱۳۲۵ افغانستان طرح کردیم برعلاوه با عضویت در کنسوانسیون منع شکنجه و تبعیض، کمیسیون عالی منع خشونت وسایر کمیسیون ها نقش فعال داشتیم که در مجموع دستاورد بزرگ زنان با ظرفیت این وزارت است. همچنان ما کمیسیونی تحت نام کمیسیون حل اختلافات ایجاد نمودیم رسیدگی به قضایای مربوط به خانم ها را شخصاً به پیش می برم تا آخرین لحظه و اطمینان از فیصله کمیسیون، فرصت صحبت و قناعت از فیصله را داده حمایت قوی نموده ام. کار یا اقدام موثر دیگر در وزارت اطلاعات و فرهنگ براساس طرزالعمل مصونیت فکری زنان شاغل در این وزارت است در بسیاری از ریاست ها و واحد های دومی که کودکستان موجود نیست و خواهش ایجاد آنرا دارند بزودترین فرصت اقدام خواهیم نمود تا مادران با فکر راحت به کار و فعالیت موثر ادامه دهند.

به اساس اولویت های مهم وزارت در عرصه فرهنگی، امور جوانان، امور نشرات و رسانه گرځندوی به نقش فعال و موثر زنان توجه صورت گرفته است. در همآهنگی با زنان ژورنالیست و نشست با آنان در سال گذشته، به تحلیل وضعیت کاری، چالشها و مشکلات موجود در برابر شان با تقریباً ۷۰۰ ژورنالیست زن از ولایات مختلف مشوره صورت گرفته خواهان راه حلها گردیدیم خوشبختانه به اساس مشاوره های صورت گرفته موارد تعدیلی در قانون رسانه های همگانی و مقرره های طرز  فعالیت و مصونیت رسانه در پرداخت حقوق و فراهم آوری امکانات و امتیازات برابر، در آینده در نظر گرفته می شود.

برعلاوه تجدید نظر در قوانین، به منظور رسیدگی به مشکلات زنان در مربوطات این وزارت از ساعت ۱۲- یک بعد از ظهر که فرصت صرف طعام چاشت است زمینه را برای ملاقات با آن فراهم ساختم، انتقاداتی وجود دارد که گویا در بعضی موارد منحیث وزیر امور زنان عمل می کنم، باید یادآور شوم که منحیث وزیر زن و همکار نزدیک با وزارت امور زنان باید عمل کرد. زیرا وزارت امور زنان با منابع محدود به مشکلات و چالشهای موجود در برابر زنان کشور به تنهایی رسیدگی کرده نمی تواند.

هرمقداری که هماهنگی و همکاری موجود باشد به همان اندازه سیستم ثابت شده به نظام فعال و غیر شکننده می تواند مبدل گردد. زیرا با ثابت شدن سیستم ها عرضه خدمات برای مردم به خصوص زنان بیشتر و موثرتر خواهد گردید.

هر جاییکه تلاش و پیشرفت موجود است چالش نیز وجود دارد. زیرا همه نظارت می کنند قبل بر این نقش زنان سمبولیک بود و در حال حاضر رقابتی شده زنان با قوت به تحلیل وضعیت پرداخته حضور و مشارکت فعال در عرصه های مختلف دارند. امروز زنان افغان ثابت کردند که دارای ظرفیت و استعداد خاص اند بدون این که سایر افراد در باره مسایل مربوط شان صحبت کنند خود مسئولیت گرفته رهبری مسایل مربوط را عهده دارشده خود راه حل می سنجند، اما متأسفانه بزرگترین مشکل، عملی نشدن قوانین و ستراتیژی ما است. باید با ایجاد میکانیزم های موثر، منظم و هماهنگ زنان خود رهبری شانرا نیز به عهده بگیرند.

ضرور نیست کمیسیون یا کمیته و گروپ نو ایجاد گردد بلکه هر یک به حیث یک زن و شهروند افغان نظارت جدی از پروژه مربوط به زن افغان نماید. نباید انتظار داشت دیگران فرصت را فراهم سازند. زنان باید سیستم منظم نظارتی و سیستماتیک را خود ایجاد کنند و در مسایل منابع نیز با دید واحد، مسئولانه عمل کرده متعهدانه رهبری آنرا به عهده گیرند. در زمینه مشارکت و سهم گیری فعال زنان در عرصه های مختلف راهکارهای زیاد وجود دارد بزرگترین حامی نقش و حضور زنان در عرصه های مختلف قانون اساسی کشور است. فرصت های موجود و نقش پررنگ زنان در کابینه، پارلمان، معینیت های وزارت خانه ها، ریاست ها معاونین ولایتی روسا و… محصول همین حمایت ها است. کمیسیون های متعدد از جمله کمیسیون عالی منع خشونت. در عرصه اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پالیسی ها، طرزالعمل های خاص در بخش اشتراک زنان موجود است در لوی څارنوالی معینیت جداگانه برای رسیدگ به خشونت های موجود در برابر زنان فعال است که حدود ۲۵۰ څارنوال زن مشخصاً قضایای مربوط به زنان را تعقیب می نمایند میکانیزم ها ستراتیژی های زیاد ایجاد شده، اما آنچه که مهم است سرعت عملی شدن آن است. در پنج سال گذشته کار هایی که برای زن افغان صورت گرفته در تاریخ کشور نظری ندارد، در صورتی که در پنج سال آینده میکانیزم های تطبیقی و عملی ایجاد گردد، در سال های بعد مشکلات و چالش های وجود نخواهد داشت.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه افزود:

یکی از اقدامات مهم وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد کمیسیون متخصصین امور حقوقی زنان است که در برجسته ساختن نقش زن در صدر اسلام و حقوق و جایگاه شان در قوانین بشری از اهمیت خاص برخوردار است. زیرا ما الگوهای بزرگ از زنان در صدر اسلام را داریم که می توان از نقش خدیجه الکبرا(رض) به عنوان تجارت پیشه، بی بی عایشه(رض) مشاور و محدث رسول اکرم (ص) و نقش ام سلمه (رض) در صلح حدیبیه یاد نمود بر علاوه از طریق آمریت حمایت از زنان و جندر تلاش کردیم برنامه های آگاهی دهی را به قوت به پیش ببریم.

اما تلاش داریم با میکانیزم بزرگتر و زیرچتر این وزارت برای دورنمای بزرگ تر افغانستان کار نماییم. امروز در بخشآگاهی دهی حقوقی کار زیادی صورت گرفته ضرورت است کار بیشتر انجام شود  تا حقوق و جایگاه همه در اجتماع ثابت گردد و بی توازنی از میان برداشته شود.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به نگرانی های موجود زنان در بحث گفتگوهای صلح و حفظ دستاوردهای زنان در ۱۸ سال اخیر گفت:

در عرصه آگاهی دهی از صلح کار صورت گرفته و برنقش زنان تأکید بیشتر شده است. به طور مثال در بخش پدیده صلح که صلح چیست، اعمار صلح چیست و اشتراک در صلح چیست به زنان از سوی نهادهای جامعه مدنی و دفاع از حقوق زن آگاهی دهی لازم داده شده امروز ما در مرحله قرار داریم که زنان با خود آگاهی به نمایندگی از خود در بحث صلح صحبت می کنند یعنی ظرفیت لازم ایجاد شده است. گفته می توانیم که امروز زن افغان نقش موثر و معنادار در پروسه صلح کشور دارد و نگرانی های خود را با قوت بیان می کند. یعنی به اساس فرصت های داده شده در حال منازعه خود می تواند تحلیل وضعیت کند. زمانیکه برای اولین بار اجماع ملی زنان تشکیل شد پانزده هزار زن از ۳۴ ولایت روی سه مورد اساسی (تعریف صلح، مشکلات و راه حلهای) موجود بحث کردند. ظرفیت های پیشنهادی متفاوت بود، ولی امروز که عملاً پروسه صلح آغاز شده به افتخار می توان ادعا کرد که زن افغان با قوت تمام ظرفیت انی را دارند در تمام مراحل پروسه صلح خود نمایندگی کنند.

می خواهند به اساس فرصت های داده شده و تجارب خود شان در تمام مراحل قبل از مذاکرات بعد از مذاکرات، امضای توافق و عملی شدن موافقتنامه شامل پروسه باشند. من به عنوان وزیر زن و به نمایندگی از زنان کشور پیشرفت موجود را یک فرصت مهم میدانم زیرا نظام موجود نیز حمایت قوی از زنان کشور می نماید یقیناً که هیچوقت حقوق ما را ضایع نمی کند. چنانچه رئیس جمهور کشور در افتتاح پارلمان کشور به صراحت به این مسأله تأکید داشت و خطاب به زنان افغان گفت «زن افغان زن با شعور و با استعداد است».

شخصاً سه پیام دارم زن افغان امروز ظرفیت دارد، زن افغان رهبری مسایل خود را خود به عهده گرفته می تواند و زن افغان می خواهد در تمام مراحل پروسه صلح شامل باشد. ما میخواهیم از هر صنف آزادی انسانی تصمیم خود را داشته باشیم. طبعاً نگرانی های در این مرحله وجود دارد. ولی ما ضرورت به ایجاد انسجام در میان خود داریم. با وحدت ملی به حیث افغان واحد و ملت واحد با پیام واحد پروسه را رهبری نماییم ما ضرورت به انسجام داریم که به حیث یک افغان فکر کرده اهداف خود را مشخص ساخته با اتحاد قوی و پیام قوی از این آدرس و با یک ملت شدن پاسخ رد به دشمنان امن و آرامش خود دهیم باید امروز نام ملالی میوند، گوهرشاد بیگم، نازوانا و راضیه سلطان را به حیث زنان پرافتخار تاریخ کشور با نام افغانستان بلند سازیم.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید