روزنامه ملی انیس

حسینه صافی نقش جوانان را درعرصه های مختلف جامعه ارزشمند و مؤثردانست

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با مسئول نهاد هستۀ جوانان متشبث افغانستان، نقش جوانان را درعرصه های مختلف جامعه ارزشمند دانست .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار عبدالخالق میرزایی مسئول نهاد هستۀ جوانان متشبث افغانستان ، دررابطه به این نهاد معلومات داد و گفت که هدف این نهاد ایجاد انگیزه تشبث میان جوانان ، فراهم ساختن رشد تشبث و ایجاد روابط میان جوانان متشبث میباشد.

وی افزود که این نهاد درزمینه صلح اجتماعی وصنایع دستی کارمیکند رستوانت ” میجک “

و شبکه تجارت ” ویژن ”  را نیز درکابل ایجاد کرده است که ازطریق آن برای حدود ۶۰ تن فرصت کار فراهم شده است .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، همآهنگی، برنامه ریزی سالم و انگیزه کار را عناصر مهم درتقویه و توسعه متشبثین جوان دانست و گفت که جنگ های گذشته بر سایر عرصه ها و به ویژه درعرصه اقتصادی وتجارت تأثیرات ناگوارداشته وایجاد همچو نهاد ها درراستای رشد اقتصادی میتواند نقش مؤثر داشته باشد.

همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نقش جوانان را درعرصه های مختلف جامعه ارزشمند و مؤثردانست .

به اساس یک گزارش دیگر :  حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با مسئول افغان مدل برتوجه وی به فرهنگ اصیل کشورتأکید کرد .

دراین دیدارعبید ځاځی مسئول افغان مدل دررابطه به فعالیت های شان درزمینه نمایش لباس های اصیل افغانی معلومات داد و درزمینه کارکرد های شان خواهان حمایت وزارت اطلاعات
وفرهنگ شد.

حسینه صافی  خاطرنشان ساخت که هرکارکرد و فعالیت که باعث زنده نگهداشتن فرهنگ اصیل کشور شود ، وزارت اطلاعات وفرهنگ ازآن حمایت میکند و تأکید کرد که باید درراستای  انعکاس فرهنگ اصیل افغانی به مردم کشور و جهان توجه صورت بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید