روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: مقروضیت تصدی های مطابع آزادی شامل بودجه مالی وسط سال شود

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، دیروز با اعضای شورای عالی تصدی های مطابع آزادی جلسه کرد.

به گزارش آژانس باختر، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این جلسه روی پلان مالی سال ۱۳۹۹ و مقروضیت تصدی های مطابع آزادی با اعضای شورای عالی تصدی های مطابع آزادی بحث کرد. در این جلسه حسینه صافی گفت که مقروضیت تصدی مطابع آزادی بررسی شود و در بودجه مالی وسط سال از آن دفاع صورت گیرد.

اعضای شواری عالی تصدی های مطابع آزادی بر ایجاد کمیته یی از نهادهای مربوط تأکید کردند تا مقروضیت تصدی های مطابع آزادی را بررسی و شامل بودجه مالی وسط سال شود.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشت که این کمیته  در یک ماه به این مشکل رسیدگی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید