روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: ما باید اداره های دولتی و غیر دولتی را در امر مبارزه علیه خشونت در برابر زنان تشویق نماییم

به گرامیداشت از روزجهانی منع خشونت علیه زنان دیروز محفلی از سوی وزارت معارف درکابل برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این محفل به حضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، داکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ، داکترفیض محمد عثمانی وزیرحج و اوقاف و شماری از مسولان دولتی و نهاد های خصوصی ، برگزار شد.

درآغازاین محفل پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه توسط نسرین ابوبکر مشاورریاست اجرائیه، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان خوانده شد  که درقسمت آن آمده که گرامیداشت از روز محوخشونت علیه زنان به معنی ارج گذاری به حقوق انسانی ، مدنی و جایگاه والای زنان درجامعه بشری میباشد .

همچنان درتمام جوامع بشری نقش و تاثیرگذاری زنان درحکومتداری ، توسعه و ارزش های دموکراتیک قابل توجه بوده که متاسفانه علی رغم همه پیشرفت ها هنوز هم ما شاهد محدودیت، تبعیض ها و خشونت علیه زنان درسراسر کشور میباشیم .

درپیام خاطرنشان گردیده که کارزار۱۶ روزۀ محو خشونت علیه زنان فرصتی است تا ریشه های فرهنگی و اجتماعی خشونت را شناسایی و برای رفع آن دست به کارشویم .

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزدرصحبتی دررابطه به برنامه های این وزارت درزمینه محوخشونت علیه زنان و سهم گیری گسترده وزارت اطلاعات وفرهنگ درکارزار۱۶ روزه که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان راه اندازی شده است، معلومات داد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که تنها درافغانستان نه بلکه درتمام جهان زنان به انواع مختلف خشونت مواجه میباشند .

وی افزود که درافغانستان هم ازآدرس دولت و هم از آدرس نهاد های خصوصی مبارزه های درراستای جلوگیری ازخشونت دربرابرزنان صورت گرفته و به نتایج نیز رسیده است.

او این تلاش ها را بسنده ندانست و گفت که ما باید تشویق کنیم تمام اداره های دولتی و غیر دولتی را تا درمبارزه علیه خشونت دربرابر زنان سهم بگیرند و ازحقوق زنان دفاع کنند و قوانین که دررابطه به حقوق زنان وجود دارد، آن نیزتطبیق و عملی شود

همینگونه داکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف نیز درسخنانش درمورد برنامه های آن وزارت به خاطرمبارزه علیه خشونت دربرابرزنان معلومات داد و گفت که تنها تلاشی که میتواند خشونت علیه زنان را کاهش و پایان دهد، آن ازراه  تعلیم و تربیه سالم است .

دراین محفل پیام بانوی اول کشور توسط خانم مرجان متین خوانده شد که درقسمت آن درکنارآن که حضورزنان درامورمختلف جامعه امرمهم دانسته شده ، خاطرنشان گردیده که زنان و مردان دارای توانایی های متفاوت میباشند و برای آبادی افغانستان به توانایی زنان و مردان کشور، نیازمیباشد.

به همین ترتیب داکترفیض محمد عثمانی وزیرحج و اوقاف دررابطه به حقوق زن ازدیدگاه دین مبین اسلام روشنی انداخت و گفت که دردین اسلام حقوق زنان مشخص شده و خشونت علیه زنان جوازندارد.

همچنان سیما سمررئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دررابطه به جایگاه حقوق بشری زن درافغانستان صحبت کرد وگفت که زن ها عنصراصلی و اساسی ادامه نسل بشرهستند و باید توجه شود که خشونت علیه زن درحقیقت خشونت علیه کرامت انسانی است .

دراخیراین محفل برای شماری از زنان فعال درامورمعارف ، ازسوی مسولان جوایزتوزیع گردید .

ممکن است شما دوست داشته باشید