روزنامه ملی انیس

حسینه صافی : فعالیت های فرهنگی موسسات بین المللی در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت بگیرد

 بهگزارش خبرنگارآژانس باختر: این نشست به اشتراک مسولان و نماینده گان نهاد های بین المللی که دربخش های فرهنگی فعالیت دارند، برگزارشد و دررابطه به هماهنگی و همکاری درامور فعالیت های فرهنگی میان موسسات مذکور و وزارت اطلاعات وفرهنگ بحث صورت گرفت.

درجریان این نشست مسولان و نماینده گان نهاد های مذکور پیرامون کار و فعالیت های شان درامور مختلف فرهنگی درافغانستان ، معلومات دادند و از همکاری های خویش  به خاطر هماهنگ ساختن فعالیت های شان با وزارت اطلاعات وفرهنگ و موسسات مذکور، اطمینان داند.

همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که هدف از برگزاری نشست این است که فعالیت های فرهنگی موسسات بین المللی درهمکاری و هماهنگی با نهاد های مذکور و وزارت اطلاعات وفرهنگ به شکل بهتر آن صورت بگیرد و معلومات کارکرد ها شریک ساخته شود.  همینگونه دراین نشست فیصله شد تا  گروه تخنیکی این بورد ، اهداف ، طرزالعمل و راستای کاری  این بورد را مشخص ساخته و درنشست بعدی ازاجراات شان معلومات ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید