روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: سازمان های بین المللی درهماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ به فعالیت های فرهنگی بپردازند

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نشست بورد هماهنگی میان این وزارت و سازمان های بین المللی که درعرصه های فرهنگی درافغانستان کارمیکنند  برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست درحالیکه داکترخوشحال روهی مشاور امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزحضورداشت ،  پس ازبحث ، طرزالعمل و لایحه وظایف بورد مذکورنهایی شد و مورد تائید قرارگرفت .همچنان مسولان و نماینده گان سازمان های بین المللی که درعرصه های فرهنگی در افغانستان کارمیکنند، گزارش ازکارکرد های سه ماه گذشته شان را به ترتیب ارائه کردند و درزمینه شریک ساختن معلومات میان سازمان های مذکور و وزارت اطلاعات وفرهنگ توافق صورت گرفت  و به همین ترتیب  لست اعضای موسس بورد نیز نهایی شد.

همینگونه حسینه صافی تاکید کرد که سازمان های بین المللی که درعرصه های فرهنگی درافغانستان کارمیکنند ، باید از فعالیت های شان وزارت اطلاعات وفرهنگ را درجریان بگذارند و درهماهنگی میان سایرنهاد های بین المللی عضو این بورد، به فعالیت بپردازند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید