روزنامه ملی انیس

حسینه صافی : در حفاظت عنعنه های پسندیده ورشد فرهنگ کشورباید سهم فعال بگیریم

ازروز بین المللی موزیم ها دیروز ازطرف وزارت اطلاعات و فرهنگ درکابل تجلیل به عمل آمد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محفلی به این مناسبت به حضورداشت شماری ازمسئولان وزارت اطلاعات وفرهنگ ،مسئولان دولتی و مهمانان خارجی ، درموزیم ملی برگزارشد .

دراین محفل حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار آن که روز بین المللی موزیم ها را برای تمام مردم کشور مبارک گفت ، خاطرنشان کرد که هدف تجلیل از روز موزیم ها این است که بتوانیم در حفاظت عنعنه های  پسندیده و رشد فرهنگ کشورسهم فعال بگیریم و همچنان برای نسل نو، تاریخ و هویت کشور را انعکاس بدهیم .

حسینه صافی از توجه حکومت وحدت ملی به رشد فرهنگ کشوریاد کرد و از وزارت های امورداخله ، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی وریاست  فرهنگی وزارت امور خارجه به خاطر برگردانیدن آثارتاریخی کشور به موزیم ملی تشکر کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که یکی از برنامه های موزیم ملی این است که به اساس مقرره ، تمام موزیم های خصوصی تحت اثر موزیم ملی باید ثبت شوند وفعالیت کنند.

همینگونه حسینه صافی از وزارت مالیه تشکر کرد و گفت که به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات وفرهنگ و حکم رئیس جمهورکشور، ماشین آلات ضرب سکه مطبعه صکوک وزارت مالیه که قدمت و هویت تاریخی دارد  و اکنون ازفعالیت بازمانده است ، به موزیم ملی تسلیم داده
می شود .

دراین محفل محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی نیز صحبت کرد و گفت که موزیم های ملی می تواند منحیث پل ارتباطی میان فرهنگ ها ، سازنده صلح درسطح ملی و بین المللی باشند.

رئیس یونسکو درکابل نیز درسخنانش گفت که  موزیم های ملی نشان دهندۀ هویت و فرهنگ کشور ها است و ازکارمندان موزیم ملی که درحفاظت آثار تاریخی تلاش کرده اند، تشکرکرد.

همچنان درادامه این محفل رئیس جرایم سنگین وزارت امورداخله درحالیکه حسنا جلیل معین پالیسی و ستراتیژی وزارت امورداخله و پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضور داشتند، پنج اثرتاریخی که شامل مجسمه بودا ، سکه ها ، چراغ تیلی ( شیطان چراغ ) و مهره بود، به رئیس موزیم ملی تسلیم داد .

به همین ترتیب رئیس مطبعه صکوک وزارت مالیه یک پایه ماشین ضرب سکه و میز فلزی مربوط امیرعبدالرحمان خان را به رئیس موزیم ملی ،به خاطر حفاظت و نگهداری تسلیم کرد .

پوهاندمحمدرسول  باوری از همکاری های وزارت امورداخله و سایرنها د هایی که آثار تاریخی را به موزیم ملی تسلیم کرده اند ، قدردانی کرد وحفاظت از آثار تاریخی کشور را امرمهم دانست .

دراخیر این محفل نمایشگاه عکاسی آثارتاریخی زیرنام ” دوره های تاریخی و فرهنگی در۳۰ اثر”  توسط سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد و اشتراک کنندگان ازآن دیدن کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید