روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: درنامگذاری جاده ها بایدتاریخ و هویت شهرها درنظرگرفته شود

احمدذکی سرفراز شاروال کابل روزدوشنبه با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیدار نمود.

دراین جلسه حسینه صافی تاکیدکردکه درنامگذاری جاده ها بایدهویت و تاریخ شهرها درنظرگرفته شودو رهنما برای نسل های آینده باشد.

همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرتسریع روندکار کمیسیون، به برگزاری جلسه های فوق العاده نیز تاکیدکرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید