روزنامه ملی انیس

حسینه صافی درراستای افزایش عواید، به ساختن سیستم موثر تاکید کرد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه هماهنگی به خاطرتطبیق مصوبه های کابینه و شورای عالی اقتصادی کشور، مبنی برافزایش عواید و دریافت منابع جدید ، برگزار شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه که عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه ، سید رضا حسین میثم مشاور بودجه و گرځندوی و لیاقت علی افضلی رییس مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ وهمچنان خلیق الله رییس عواید غیرمالیاتی وزارت مالیه و میوند درمانگرمشاور آن ریاست نیز حضوداشتند، دررابطه دریافت چشمه ها ، فرصت های جدید عایداتی و جلوگیری از اتلاف عواید ، بحث صورت گرفت .

درجلسه تاکید صورت گرفت که تیم عایداتی وزارت اطلاعات و فرهنگ روی منابع ، فرصت ها و حمایت های لازم ، برای افزایش عواید این وزارت کار  کند و نتایج آن را با وزارت مالیه شریک کند.

حسینه صافی درزمینه افزایش عواید به ساختن سیستم موثرتاکید کرد و همکاری وزارت مالیه را با وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین راستا، گام ارزشمند دانست .

همینگونه معین وزارت مالیه همکاری و حمایت های لازم آن وزارت را درراستای سیستم سازی ، با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  ابراز کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید