روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: توجه به ولایت های کشور از اولویت های کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ است

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ‎دیروز دردیدار با والی ارزگان ، دررابطه به خواسته ها و رفع مشکلات بخش فرهنگی آن ولایت ، صحبت کرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین دیدارکه درکابل صورت گرفت ، سید اسد الله سعید والی ارزگان دررابطه به بخش های فرهنگی آن ولایت معلومات داد و یک سلسله مشکلات و خواسته ها دربخش های فرهنگی را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کرد.

وی خواهان ایجاد یک شبکه رادیو ، برگزاری برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ و جوانان و توجه درراستای انتخاب کادر ها درریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت ارزگان  شد و همچنان ازنشرات برخی رسانه ها درولایت ارزگان انتقاد
کرد.

حسینه صافی از توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت های کشورو به ویژه ولایت هایی که به آن توجه اندک صورت گرفته است،  یاد کرد و گفت که توجه به این ولایت ها از جمله اولویت های کار این وزارت میباشد.

وی افزود که به اساس برنامه وزارت اطلاعات وفرهنگ درسال ۱۳۹۸، تعمیربرای کتابخانه عامه و سالون کنفرانس درولایت ارزگان ساخته می شود.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  خاطرنشان کرد که از طریق معینیت امورجوانان برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای  کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ و جوانان ولایت ارزگان  نیز برگزار خواهد شد.

همچنان حسینه صافی ازتوجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر رسیدگی به خواست ها و رفع مشکلات بخش های فرهنگی آن ولایت درحد امکانات ، اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید