روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: تهدید سیلاب ها باید از مسیر منارجام رفع شود

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روز پنجشنبه دردیداربا رئیس یونسکو درکابل  براقدامات عملی به خاطر استحکام منار جام ولایت غور  تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نگرانی خود را دررابطه به منار جام ولایت غور ابراز کرد و گفت که باید تهدید های سیلاب از مسیر منارجام رفع شود.

همچنان حسینه صافی گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر جلوگیری ازتهدید سیلاب ها،  ازطریق استخدام کارگران و مردم محل،  دست به کار شده است. وی درکنار آن که از همکاری مردم محل تشکر کرد بررفع تهدید سیلاب و استحکام منارجام نیز تاکید ورزید.

همینگونه رئیس یونسکو در کابل همکاری اش را با وزارت اطلاعات وفرهنگ ابرازکرد و گفت که قراراست درماه اسد سال روان یک متخصص ایتالیایی به افغانستان بیاید و از منارجام ولایت غور ازنزدیک دیدن کند و درنتیجه مطالعات وی، درنهایت به خاطر استحکام منارجام اقدام صورت خواهد گرفت.

دراین حال فخرالدین آریا پوررئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غور درساحه که منار جام قراردارد،  درتماسی به خبرنگار آژانس باخترگفت که سرازیرشدن سیلاب ها ازساعت سه و نیم عصر روزچهارشنبه درساحه منار جام آغازشده است.او گفت که این سیلاب ها از رود درۀ جام و دریای جام یکجا منارجام را به تهدید مواجه کرده است. رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت غورگفت که اکنون درحدود ۲۰۰ کارگر و مردم محل به خاطر تغییر مسیرآب ازاطراف منار جام دست به کار شده اند و تا حدی جلو تهدید نیز گرفته شده است. به گفته وی کار به شکل جدی درمحل ادامه دارد تا به طورکلی جلو تهدید سیلاب ها ازکناره های منار جام  گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید