روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: تلویزیون ملی در رشد و انعکاس فرهنگ ملی کشور نقش اساسی دارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با رییس عمومی رادیوتلویزیون ملی تاکید کرد که تلویزیون ملی دررشد و انعکاس فرهنگ ملی کشورنقش اساسی و ارزشمند دارد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ مقرری محمد اسماعیل میاخیل را به حیث رییس عمومی رادیوتلویزیون ملی مبارک گفت و درامور کاری برای وی موفقیت های بی پایان آرزو کرد .

حسینه صافی ابراز امیدواری کرد که رییس جدید رادیو تلویریون ملی بتواند تغییرات مثبت و موثردرامور مختلف این نهاد بیاورد  و درانعکاس برنامه های فرهنگی و رشد فرهنگ ملی، درهماهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ  تلاش های ارزشمند و پی گیرکند.

محمد اسماعیل میاخیل رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی نیز درصحبتی دررابطه به برنامه هایش در راستای بهبود هرچه بیشتر وضعیت رادیوتلویزیون ملی درامورمختلف ، معلومات داد.

او همچنان درزمینه انعکاس برنامه های ویژۀ فرهنگی به منظوررشد فرهنگ ملی کشور، درهماهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ ، اطمینان داد.

همینگونه وی خاطرنشان کرد که با وجود امکانات کم که دراختیار دارند باز هم تلاش می کنند تا تغییرات مثبت و موثر درآن نهاد بیاورند.

ممکن است شما دوست داشته باشید