روزنامه ملی انیس

حسینه صافی:  تا زمانیکه بانوان خبرنگار، خود درباره مشکلات شان بحث نکنند هیچ نهادی نمی تواند به آن رسیدگی نماید

اخیراً نشست مشورتی به هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به هدف بررسی وضعیت زنان خبرنگار، چالشها و مشکلات موجود در زمینه کار ژورنالیستیکی آنان در تالار مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، در نشست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ- رؤسای نهادهای صنفی دفاع از حقوق بانوان ژورنالیست و خبرنگاران رسانه های دولتی و خصوصی حوزه کابل حضور به هم رسانیده بودند.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست گفت: تا زمانیکه زنان و بانوان خبرنگار، خود در رابطه به چالشها و مشکلات موجود محیطی خویش بحث و مذاکره ننمایند هیچ فردی یا نهادی نمی تواند به آن رسیدگی نماید.

راه اندازی این نشست مهم یک فرصت خوبی برای تعیین اولویت ها، چالشها و مشکلات موجود در برابر کارخبرنگاری زنان درمرکز است. هرچند مشکلات و چالشها زیاد است. سه هفته قبل واحد خاص ریاست جمهوری افغانستان برنامه را تدویر و به اساس لست، عده از ژورنالیستان رسانه های خصوصی ولایت ها  اعم از آقایان و زنان را دعوت نموده بودند.

خبرنگاران در حضور رئیس جمهوری خواست ها و مشکلات شانرا ارائه نموده از رئیس جمهوری خواستند تا به آنان رسیدگی صورت گیرد.
بناءً رئیس جمهوری به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت دادند تا رهبری وزارت، مشکلات زنان و بانوان ژورنالیست را چه درمرکز وچه در ولایات همه جانبه بررسی نموده با ریاست جمهوری شریک سازد. قبل از هدایت مقام ریاست جمهوری نیز در ۳۴ ولایت به ریاست های اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپردیم تا آمار دقیق از خبرنگاران ژورنالیست تهیه نمایند، با همآهنگی با نهاد های دفاع از حقوق ژورنالیستان در ولایات و مرکز که در رأس آن زنان نخبه و فعال مثل خانم شفیقه حبیبی پیش کسوت زنان ژورنالیست ویا خانم فریده نیکزاد وسایر خواهران فعال ما قرار دارند همواره درپی بررسی چالشها و مشکلات و راه حلها در برابر خواهران ما در این عرصه بودیم، زیرا اکثراً شاهد هستیم که خواهران خبرنگار و ژورنالیست ما برای تهیه گزارش و مصاحبه صرف با یک قلم و کتابچه و وسیله دست داشته بدون هیچ گونه مصؤنیت ایمنی کار نموده اند. بادرنظرداشت چالشها و مشکلات موجود وزارت اطلاعات وفرهنگ پروسه نشست های مشورتی را در ولایات و مرکز آغاز و با حضور حدود ۱۶۰ تن به نمایندگی از سایر ژورنالیستان روی سه موضوع اساسی بحث نموده ایم که اول آن تغییر وضعیت به اساس جنسیت است یعنی اینکه زنان شاغل در این عرصه در ولسوالی ها و مرکز ولایات با چه چالشها و مشکلات اساسی مواجه اند با زبان خود شان حکایت نموده و راه حل های مشخص را که پیشنهاد می نمایند کدام ها اند.

بعد از جمع بندی مشکلات ولایات به شمول مرکز راپوری به سطح ملی تهیه نموده آن را به ریاست جمهوری ارائه خواهیم نمود. برای رسیدگی به مشکلات و تعقیب هدایات ریاست جمهوری به حیث مهمترین نهاد حامی رسانه ها و ژورنالیستان در سطح افغانستان، امکانات را سنجش نموده اولویت ها را مشخص خواهیم نمود در طویل المدت تلاش خواهیم نمود تا در تغییر وضعیت موجود که خود ژورنالیستان پیشنهادات خاص را ارائه نموده اند رسیدگی صورت گیرد.

بادرنظرداشت حدیث«حب الوطن…» و مسئولیت های خاص که ژورنالیستان در قبال کشور دارند. یکجا تلاش اساسی خواهیم نمود. درنشست حاضر می خواهیم برای دریافت مشکلات و چالشها موجود در برابر زنان ژورنالیست، مقایسوی در ولایات اقدامات را رویدست گرفته کمیته یی را جهت نظارت از آن تا همه خود را در اقدامات موجود همآهنگ و شریک بدانند و فرصت های خوبی را برای نسل بعدی به میراث گذاریم.

در قسمت بعدی نشست، کار گروپی تحلیل وضعیت، شناسایی چالشها و ارائه راه حل برای بهبود وضعیت کاری خبرنگاران زن در سه گروپ توسط اشتراک کنندگان صورت گرفت که در نتیجه نبود امنیت شغلی، نگرانی ها در پروسه صلح با مخالفان مسلح طالب، نبود قوانین، رعایت نکردن حقوق و مکلفیت ها از سوی مالکان رسانه ها، موجودیت آزار و اذیت روانی و جنسی و موجودیت تبعیض جنسیتی نسبت به خبرنگاران زن از مشکلات و چالشهای اساسی بیان گردید.

در اخیر فاصل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ کار نشست را جمع بندی کرده طی صحبتی گفت:

یک نشست نهایت ضروری بود در این نشست عمده ترین مشکلات و چالشها بررسی و دسته بندی شد. زیرا از قبل نیز یک چنین شکوه ها و مشکلات در جلسات از سوی خواهران ما ارائه شد چند موضوع محوری که از ورای کار گروپی مشخص شد. نگرانی ها در رابطه به روند مصالحه با مخالفان مسلح حکومت است. که نباید ارزشهای دموکرات نظام افغانستان و بخصوص زنان کشور قربانی گردد. ظرفیت های که در ۱۸ سال گذشته در کشور بوجود آمده است و جلالتماب رئیس جمهوری نیز به آن تأکید دارد به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد تا ارزشهای والای دموکراتیک و حقوق زنان وسایر اتباع کشور وکرامت انسانی آنان زیر پا گردد. امروز ما با شهروند آگاه و مسئول و فعال روبه رو هستیم که با جدیت از حقوق خود دفاع خواهند نمود خوشبختانه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ عضو ارشد و نمایند، زنان کشور در بورد مشورتی مصالحه با مخالفان مسلح قرار دارد از یک سو زن و از سوی دیگر فعال جامه مدنی و کسی که در رهبری نهاد معتبر فرهنگی کشور در مذاکرات و گفتگوها حضور خواهد داشت مواظب این امور خواهند بود.

موضوع محوری دیگر که بحث امنیت شغلی خانم ها و بانوان ژورنالیست کشور است به صورت خاص یک مشکل عمومی می باشد به گفته یکی از خواهران که به مجرد رسیدن به دروازه رسانه، گارد دروازه با گرفتن کارت میگوید که شما دیگر مراجعه نکنید… مقرره که در سال ۱۳۹۴ تصویب و  سال قبل بازنگری شد. سهولت های فراوان را برای رسانه ها و ژورنالیستان فراهم ساخته.  از ماده ۱۵ به بعد مکلفیت های مالکان رسانه ها را در قبال کارکنان به صورت عموم و خاصتآً کارکنان زن مشخص می سازد. رخصتی ها، قانون کار امور بیمه وسایر مصونیت ها را مشخص ساخته است. در چارچوب مقرره، کمیته رسیدگی به شکایات فعال است که ریاست آنرا وزارت کار، امور اجتماعی و نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد های صنفی خبرنگاران به عهده دارند با ارسال مکتوب به وزارت کار و امور اجتماعی و نهاد های صنفی در خواست نمودیم تا کمیته را فعال و نظارت جدی صورت بگیرد. قبلاً مشکلات انفرادی وغیر رسمی ارائه شده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ رسماً ارائه نگردیده است تا رسیدگی شود. منبعد کارکنان رسانه ها باید مقرره را دقیقاً مطالعه و مطابق به آن در رفع مشکلات شان در خواست نمایند. درغیرآن با مراجعه به وزارت اطلاعات و فرهنگ ما در زمینه کمک خواهیم نمود. همچنان سال قبل در نشستی که جلالتماب رئیس جمهور با مسئولان و خبرنگاران داشتند تأکید نمودند که اگر بخواهند مقرره را به قانون مبدل نمایند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا به مسأله جدی برخورد کند، ما سه مرتبه به رسانه ها مکتوب فرستادیم متأسفانه هیچ رسانه خصوصی حاضر نشد تا قرار داد های کارکنان را در اختیار ما قرار دهد واقعاً ضعف بزرگ است. رسانه های که دم از حاکمیت قانون می زنند و انتقاد از نظام دارند. متأسفانه خود نیز پابندی به قانون و مقررات نداشته اند.

سانچارکی گفت: درخواست های ارائه شده خبرنگاران در ختم نشست تحلیل و جمع بندی شده به ریاست جمهوری ارائه می گردد.

خواهش عمده وزارت اطلاعات و فرهنگ از شما خبرنگاران اینست که با جدیت مطابق مقرره نافذ عمل نموده و مالکان رسانه ها را با درخواست کاپی قرار داد. مکلف به رعایت آن بسازید. مسئولیت همه یی ما است مطابق به قوانین و مقررات نافذ عمل کنیم اینکه در سطوح مدیریتی زنان نقش کمرنگ دارند بستگی به ظرفیت سازی و تلاش خود زنان نیز دارد. تا با اعتماد به نفس و ظرفیت موجود خود را تبارز داده آگاهانه و با درک درست از قوانین و مقررات عمل نمایند.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید