روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: برگزاری نمایشگاه های آثار فرهنگی در تحکیم روابط دوستانه نقش ارزشمند دارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا سفیر چین مقیم کابل برگسترش همکاری های دوجانبه فرهنگی میان افغانستان و چین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیداردرحالیکه محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی نیزحضورداشت، دررابطه به گسترش همکاری های دوجانبه فرهنگی میان افغانستان و چنین بحث صورت گرفت .

سفیرچین مقیم کابل از برگزاری نمایشگاه آثارگنجینۀ باختر درشهرهونان  چین واستقبال مردم آن کشورازاین نمایشگاه ، به نیکی یاد کرد و بر راه اندازی نمایشگاه آثارمس عینک درچین وامضای تفاهمنامه درراستای حفاظت ازمیراث های فرهنگی افغانستان که درآینده با اکادمی دونهوانگ به امضا خواهد رسید ، تأکید کرد.

همچنان سفیرچین امضای تفاهمنامه همکاری میان آژانس باختر و خبرگزاری شینهوای چین را درزمینه تبادل اطلاعات خبری که درهفته گذشته به امضا رسید ، گام مثبت درراستای گسترش همکاری های فرهنگی و رسانه یی میان دوکشور دانست.

حسینه صافی  ازهمکاری های کشور چین درعرصه های مختلف به ویژه درراستای فرهنگی ستایش کرد و برگسترش همکاری های دوجانبه فرهنگی میان دوکشور تأکید نمود.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت  که برگزاری نمایشگاه های آثار فرهنگی درتحکیم بیشتر روابط دوستانه میان دوکشورنقش ارزشمند دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید