روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: با امکانات موجود تلاش بیشتر برای کار بهتر صورت بگیرد

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین نشست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه که روسای این معینیت نیزحضورداشتند، بخش های مختلف این اداره را به معرفی گرفت و دررابطه به کارکرد ها، دستاورد ها و برنامه معینیت امور نشرات، توضیحات داد.
همینگونه معین امورنشرات یک سلسله نظریات خود را به خاطربهبود هرچه بهتر امورمربوط ، با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک ساخت.
جعفر راستین مشاور معینیت امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به ساختار تشکیلات ، کارکرد ها و چالش های  معینیت امورنشرات معلومات داد و عمده ترین دستاورد های این اداره را ،  بازنگری قانون رسانه های همگانی ، تسوید رهنمود پوشش رویداد های تروریستی ، تجدید نظردرساختار صندوق حمایت از خبرنگاران ، نهایی سازی روند ساده سازی اخذ جوازفعالیت رسانه ها ، را ه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت برای خبرنگاران ، تلاش برای بخشوده گی جریمه های مالیاتی رسانه ها و تشویق آن ها به پرداخت اصل مالیه و امضای تفاهمنامه ها با موسسات بین المللی و اداره های مختلف دولتی، دانست .
همینگونه دراین نشست ازجانب روسای بخش های مختلف معینیت امورنشرات، دررابطه به بهبود امورکاری ، نظریات و پیشنهاد ها نیزارائه شد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازکارکرد های این معینیت به قدردانی یاد کرد و خاطرنشان ساخت چنانچه گفته میشد که دروزارت اطلاعات وفرهنگ کارصورت نگرفته است ولی دیده میشود که دراین وزارت کارصورت گرفته است وما باید کارکرد های وزارت را به مردم نشان بدهیم .
حسینه صافی تاکید کرد که با امکانات موجود تلاش بیشتربرای کاربهتر صورت بگیرد و پس از ارزیابی بخش های مختلف این وزارت ، به مشکلات موجود بخصوص درقسمت بودجه و تشکیل اقدام های عملی صورت خواهد گرفت.

احمدضیا احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید