روزنامه ملی انیس

حسینه صافی : ارزش های فرهنگی درنزدیک ساختن و رشد جوامع نقش مهم دارد

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ اخیراْ دردیدار با سفیرجمهوری مردم چین مقیم کابل، نقش فرهنگ را درنزدیک ساختن و رشد جوامع مهم دانست.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  دراین دیدارسفیرجمهوری مردم چین مقیم کابل خاطرنشان ساخت که افغانستان به عنوان کشوری است که ازلحاظ آثارباستانی و داشته های تاریخی غنی بود و ازاهمیت خاص برخوردارمیباشد.

اوگفت که راه ابریشم نقش مهم را درراستای روابط فرهنگی میان چین و افغانستان در گذشته ها داشته و درآینده نیز این راه میتواند دستارورد های زیادی درعرصه فرهنگی میان دوکشور داشته باشد .

همینگونه سفیر چین از تحقیقات مشترک باستانشناسی که قراراست در منطقه باستانی واخان ولایت بدخشان توسط باستانشناسان دوکشورصورت بگیرد، سفرهیئت ازپوهنتون باستانشناسی ” انان ” کشورچین به افغانستان  به خاطرامضای تفاهمنامه همکاری با این وزارت و همچنان سفر سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری درماه آینده غرض اشتراک در نمایشگاه فرهنگی به کشور چین ، یاد آروی نمود و ازسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دعوت کرد که درآن نمایشگاه اشتراک کند.

حسینه صافی ازهمکاری های کشور چین درعرصه های مختلف به ویژه درراستای فرهنگی امتنان کرد و گفت که ارزش های فرهنگی درنزدیک ساختن و رشد جوامع مهم میباشد

وی بر روابط میان مردم با مردم و دولت با دولت تاکید کرد و نقش آن را درتوسعه روابط منطقه یی موثردانست .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اضافه کرد که امضای تفاهمنامه ها زمینه توسعه همکاری‎ها را میان کشو رها فراهم میسازد و این همکاری ها میتواند نقش موثر درتوسعه همکاری های منطقه یی داشته باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید