روزنامه ملی انیس

حافظه جمعی و تاریخی مردم افغانستان و جهان آنقدر صدمه ندیده که جنایات گروه های تروریستی را فراموش کنند

دراین شک و تردیدی نیست که تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده و همه یکصدا صلح می خواهند، زیرا در صلح خیر نهفته است و خداوند متعال نیز در کلام مقدس آسمانی می فرماید: زمانیکه شما اختلاف را میان دو مسلمان مشاهده می کنید، مسئولیت بزرگ مسلمانان است که آنها را کمک کنند، تا اختلاف های شان را کنار بگذارند و همدیگر را در آغوش بگیرند.

پس در این صورت پرسشی مطرح می گردد، علیرغم تدویر کنفرانس های علمای دین در داخل و خارج از افغانستان و ناروا خواندن جنگ از سوی این پیشوایان دین، هنوز هم جنگ و خشونت در افغانستان ادامه دارد و این جنگ تحمیلی، هر روز از مردم درد دیده و زجرکشیده ما قربانی می گیرد.

هرچند حالا تب مصالحه، گفتگوی رو در رو، اعتماد سازی و حسن نیت با گروه طالبان مسلح مخالف دولت، بسیار بالا گرفته، اما در این میان قانون و عقلانیت نباید زیر پا گذاشته شود، زیرا رجوع کردن قدرت های بزرگ به گروه طالبان در عدم حضور نماینده دولت مشروع و قانونی افغانستان، دولتی که از مردم این سرزمین در مجامع بین المللی نمایندگی می کند، مصداق قانون شکنی و اهانت به مردم و حکومت افغانستان است.

اگر چه این یک اصل است که مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر امروز به صلح نیاز دارند و دولت افغانستان نیز آوردن صلح و تأمین امنیت را یکی از اولویت های خود می داند و از ایجاد تأسیس اش الی اکنون سعی کرده تا باب مذاکرات صلح را بروی تمام مخالفان مسلح دولت باز نگهبدارد، اما گزارش ها حاکی از آنست که گویا گروه طالبان این بار به امریکایی ها پیشنهاد داده اند که در دور بعدی دیدار شان با آنها، باید پسر حقانی از بند آزاد گردد، هرچند مقام های امریکایی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما آگاهان امور سیاسی به این عقیده اند که رهایی همچو اشخاص، مربوط و منوط به مردم و حکومت افغانستان است و این را هیئت مذاکره کننده باید بداند که حافظه جمعی و تاریخی مردم افغانستان و جهان آنقدر صدمه ندیده است که جنایات گروه های تروریستی را در افغانستان، منطقه و جهان فراموش کنند.

هرچند مذاکره و مفاهمه یگانه راه حل معضل کنونی افغانستان است و بدون این گزینه ها، صلح و ثبات دایمی به دست نخواهد آمد، اما مردم افغانستان، صلحی می خواهند که سرنوشت شان را دگر گون نسازد و دستاورد های این همه سالهای پسین را که با از دست دادن عزیزان شان بدست آورده اند، از دست ندهند.

از این رو مردم افغانستان از هر کشوری که افغانستان را در راه رسیدن به صلح و ثبات کمک کند از آن استقبال می نمایند، اما انتظار دارند تا روند گفتگو های صلح به رهبری و مدیریت افغانها و در حضور نماینده قانونی دولت افغانستان، برگزار گردد و هیچ معامله پشت پرده صورت نگیرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید