روزنامه ملی انیس

جهان اسلام از مردم و دولت افغانستان حمایت نمود

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت سازمان همکاری اسلامی و کشورهای عضو استقبال میکند. سازمان همکاری اسلامی با اصدار قطع‌نامه‌های متعدد به شمول قطع‌نامه ۴/۴۷ در مورد وضعیت افغانستان، قطع‌نامه ۴۴/۴۷ در مورد جنایات داعش و قطع‌نامه ۵/۴۷ در مورد ابتکارات منطقه یی در حمایت از افغانستان که در جریان ۴۷همین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی به تاریخ ۷ و ۸ قوس سال جاری در شهر نیامی کشور نایجیر برگردیده بود، حمایت قاطع اش را از مردم و دولت افغانستان اعلام نمود.
سازمان همکاری اسلامی از علما و نهادهای مذهبی در سرتاسر کشورهای عضو این سازمان خواست تا جنگ در افغانستان را تحریم و در حمایت از مذاکرات صلح موضعگیری نمایند. با حمایت واضح کشورهای عضو از مذاکرات صلح، این قطعه نامه ها با صراحت تمام از آغاز مذاکرات صلح استقبال نمودند و از اقدامات دولت افغانستان در زمینه افاده ژستهای سازنده به خصوص رهایی زندانیان طالبان قدردانی نمودند.
ضمن محکوم کردن حملات تروریستی اخیر در افغانستان، به خصوص مورد هدف قرار دادن افراد ملکی مانند حمله در بامیان، حمله بالای پوهنتون کابل، حمله بالای مرکز آموزشی کوثر و حمله بالای زایشگاه در دشت برچی، سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواست تا خشونتها را کاهش داده و به تأمین عاجل آتش بس توافق نمایند.
سازمان همکاری اسلامی، به عنوان یک نهاد، یک بار دیگر تعهد و حمایت قاطع اش را از مذاکرات صلح افغانستان اعلان نمود و از جامعه جهانی نیز تقاضا به عمل آورد تا از این روند حمایت کند. این سازمان از کشورهای عضو اش خواهش نمود که از روند صلح همه شمول افغانستان حمایت کند، تا به یک راه حل سیاسی منتج شود که مبنای آن قطع خشونت، قطع رابطه با گروه های تروریست، حفاظت و تقویت دستآوردهای دیموکراتیک و پیشرفت ها در عرصه دیموکراتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۱۹ سال گذشته و رعایت قانون اساسی-مفید برای تمام مردم افغانستان، باشد.
سازمان همکاری اسلامی حمایت خویش را مجدداٌ برای آوردن صلح از طریق مذاکرات صلح و همچنان از طریق مبارزه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در مقابل تروریزم اعلان نمود. سازمان همکاری اسلامی، از تجدید تعهد شرکای بین المللی در جریان کنفرانس افغانستان در جنیو به خصوص بخاطر حمایت از برنامه های اقتصادی و توسعه اجتماعی استقبال نمود.
سازمان همکاری اسلامی حمایت اش را در مورد پروژه های مختلف زیربنایی که هدف آن تقویت همکاری میان افغانستان و همسایه های اش میباشد، تسجیل نمود. این پروژه ها شامل خط آهن فرا-افغانستان، پروژه تاپی و پروژه CASA 1000 انتقال برق منطقه یی میباشد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از صدور قطعه نامه های سازمان همکاری اسلامی قدردانی مینماید و آنها را به عنوان تجدید قوا و دیدگاه مشترک جامعه اسلامی در حمایت از افغانستان میداند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان علاقه مند است تا با سازمان همکاری اسلامی از نزدیک در مورد محتوا و تطبیق این قطعه نامه ها کار نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید