روزنامه ملی انیس

جنرال عبدالقادر والی ولایت سرپل :  خبرسقوط ولسوالی سانچارک واقعیت ندارد

ولایت سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد بیشترین اراضی سرپل را کوه های سر به فلک کشیده تشکیل میدهد. مردم این ولایت به زراعت،  باغ داری و قا لین بافی اشتغال دارند. سرپل از نگاه معادن، غنی است چاه های نفت در این ولایت موقعیت دارد،اما در این روز ها خبر هایی مبنی بر سقوط ولسوالی سانچارک به دست مخالفین، در رسانه های اجتماعی و نشراتی دست به دست شده است، گزارشگر روز نامه ملی انیس در رابطه به موضوع مصاحبه یی را با جنرال عبدالقادر والی ولایت سرپل انجام داده که خدمت خوانند گان روز نامه تقدیم میگردد

 پرسش : آقای والی در این اواخر شایعاتی مبنی بر سقوط ولسوالی سانچارک به دست مخالفین دولت از سوی رسانه ها دست به دست شده است که مردم از این بابت نگران اوضاع آن ولسوالی اند جهت روشن شدن اذهان عامه از وضعیت امنیتی ولایت سرپل به خصوص ولسوالی سانچارک به صورت فشرده معلومات بدهید ؟

پاسخ : در حال حاضر به صورت کل وضعیت عمومی امنیتی ولایت سرپل به خصوص ولسوالی سانچارک به حالت عادی می باشد مردم در ولایت سرپل و ولسوالی سانچارک در فضای امن زندگی دارند و مصروف کار روز مره خویش می باشند دو روز قبل ساحه آب کلان که میان سانچارک و بلخ آب موقعیت دارد،  مورد حمله طالبان قرار گرفته بود،  حمله طالبان توسط نیرو های امنیتی عقب زده شد و در این ضد حمله بر دشمن تلفات سنگین وارد شده است.

 برای حفظ ولسوالی سانچارک نیرو های بیشتری را اعزام کرده ایم همین اکنون قوت های مسلح ما که شامل پولیس محلی،  پولیس نظم عامه و نیرو های خیزش مردمی است برای دفاع آن ولسوالی در محلات آسیب پذیر جابجا شده اند.  در عملیا تی که ازسوی نیرو های نظامی در ولسوالی سانچارک صورت گرفت محلاتی که به دست دشمن تصرف شده بود دو باره از کنترول دشمن خارج گردید و فعلاً قوت های امنیتی ما در آن محلات قراردارند.

  به اطمینان برای مردم شریف سرپل به خصوص مردم ولسوالی سانچارک اظها ر میدارم که فعلاً

درولسوالی های سانچارک،  گوسفندی و بلخ آب هیچ نوع مشکل امنیتی وجود ندارد ادارات دولتی و محلی برای خدمت گزاری مردم فعال می باشند در تمام نقاط آسیب پذیر نیرو های ریز ف را جابجا ساختیم از این رو ساحات متذکره امن می باشد.  اینکه در صحفات اجتماعی در مورد سقوط ولسوالی سانچارک سخن گفته شده بود کاملاً یک اطلاعات غلط بوده و شایعاتی بیش نیست من در این مورد در یک کنفرانس خبری به رسانه و مردم اطمینان داده ام که ولسوالی سانچارک به دست دولت می باشد و نشر خبر سقوط آن کاملاً بی اساس است.

 نشر چنین خبر ها جزبه بارآوردن نگرانی و تشویش مردم چیزی بیش نیست. 

پرسش : آقای والی اگر دشمن دو باره بر این ولسوالی حمله ور شوددر حالیکه شما برای مردم اطمینان کا مل داده اید در آن صورت چه تدابیری را برای دفع چنین یک حمله رویدست دارید ؟

پاسخ : ما نیرو های بیشتر را در محلات مستقر ساختیم و آنها مصروف تاًمین امنیت مردم و محلات متذ کره می باشند همچنان مردم محل با کمک سایر قوت های امنیتی آمادگی دفاع از مناطق شان را دارند،  از سویی هم قوماندانی قول اردوی ۲۰۹ شاهین هر آن اماده دفاع از ولایت سرپل می باشند و با مقامات سرپل در یک هماهنگی خوبی قرار دارند دشمن هرگز توان تصرف این ولایت را ندارد. 

پرسش : ولسوالی کوهستانات از چند سال به این سو به دست دشمن بوده و قرار گزارش رسانه ها، دشمن این ولسوالی را به مرکز مستحکم آموزش و تجهیز تروریستان مبدل ساخته است. مسئولین پیشین ولایت سرپل بار ها از تصفیه و سرکوب دشمن در آن ولسوالی خبر داده بودند که این کار نشد حال شما در این مورد چه گفتنی دارید ؟

پاسخ : از سه سال به این سو ولسوالی کوهستانات به دست دشمن قرار دارد که بیش از یک هزار خانواده از آن ولسوالی در مرکز ولایت بی جا شده اند،  همین مردم از مسئولین ولایتی و حکومت مرکزی خواهان سرکوب دشمن در آن ولسوالی شده اند این تصمیم از سوی بی جا شده گان اتخاذ شده است و طرح ها یی را نیز به منظور تصفیه و سرکوب دشمن در آن ولسوالی با ولایت و حکومت مرکزی شریک ساخته اند در حال حاضر تصمیم بر آن است که به کمک مردم محل، نیرو های نظامی در ولایت سرپل و با تشریک مساعی قول اردوی ۲۰۹ شاهین یک عملیات گسترده را راه اندازی نماییم که این برنامه پیش از رسیدن زمستان عملی خواهد شد آمادگی های لازم گرفته شده تا ولسوالی کوهستانات به صورت مکمل از وجود تروریستان پاکسازی شود. 

پرسش : ولایت سرپل نسبت به سایر ولایت ها از نظر موقعیت، کوهستانی می باشد دشمن چطور و چگونه به آسانی در این ولایت رفت و آمد نموده و خودرا اکمال می نماید ؟

پاسخ : ولایت سرپل نیمه ولایت مرکزی بوده که با ولایت های ارزگان،  فار یاب،  بامیان و شهر میمنه هم سرحد می باشد آنها از ارزگان،  غورو مسیر های بامیان و میمنه توسط موتر و موتر سایکل ها خودرا اکمال میکنند. 

پرسش : بعد از آن که شما بحیث والی سرپل تقررحاصل نمودید تا حال چه کار هایی را در امور باز سازی و نوسازی آن ولایت انجام داده اید و پروژه های ملی چگونه پیش میرود؟

پاسخ : در ولایت سرپل کار باز سازی نسبتاً خوب می باشد،  مکاتب، وکلینیک ها اعمار شده و در حال حاضر شاهراه نمبر یک جوزجان و سرپل را وصل میکند کار اسفالت آن ادامه دارد در داخل شهر انکشافات خوب بوده،  آب صحی و آشامیدنی توسط نل ها برای مردم تمدید شده است در هر محلی که امن است آن جا کار و باز سازی جریان دارد اما در ساحات نا امن باز سازی صورت نگرفته است.

 و – م

ممکن است شما دوست داشته باشید