روزنامه ملی انیس

جلسۀ آموزشی در مورد حق تعلیم و تربیه

در این نشست آموزشی مسؤل بخش اطفال دفتر ولایتی فاریاب در رابطه به اهداف و فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و همچنان در مورد حق تعلیم و تربیه طفل در قوانین ملی و بین‌المللی معلومات مفصل ارایه نمود.

اشتراک کنندگان درمورد حقوق بشری اطفال با قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی لازم را کسب نموده و پشنهاد نمودند که کمیسیون چنین نشست‌های آموزشی را به‌خاطر بلند بردن سطح آگاهی شا گردان درمورد حقوق بشری شان در آینده‌ها راه اندازی نماید وتعهد سپردند که موضوعات ارایه شده را با اعضای فامیل و در اجتماع شریک سازند.

منبع: ویب سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر

ممکن است شما دوست داشته باشید