روزنامه ملی انیس

جلسه کمیته تدوین گزارش کار یک سال گذشته وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزپنجشنبه جلسه کمیته تدوین گزارش کاری سال ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این کمیته متشکل ازهیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ است و روی تدوین گزارش کاری یک سال گذشته این وزارت که شامل تشکیل ، بودجه ، پروژه های عادی و انکشافی ، نشرات، ابده های تاریخی ، گرځندوی، جوانان وسایر بخش های مربوط وزارت اطلاعات وفرهنگ است ، کارمی‌کند.

دراین جلسه اعضای کمیته از نهایی شدن روند تدوین گزارش کاری سال ۱۳۹۸ وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان دادند.

به اساس برنامۀ یی که ازقبل تنظیم شده است، هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درنشستی ازطریق مرکزاطلاعات و رسانه های حکومت، گزارش کارکرد های یک سال گذشته این وزارت را به مردم ارائه می کند. همچنان دراین جلسه حسینه صافی ازاعضای کمیته که به منظورتدوین گزارش کارکرد های سال ۱۳۹۸  وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش کرده اند، تشکر کرد و خاطرنشان کرد که این گزارش درآینده نزدیک با حضور رسانه با مردم شریک کرده خواهد شد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید