روزنامه ملی انیس

جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی به رهبری رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار گردید.
ابتدا، اجمل احمدی سرپرست وزارت صعنت و تجارت در رابطه به پروفایل های تجارتی و اقتصادی کشورهای میزبان اتشه های تجارتی، پلان صادرات و توسعه صنعتی، گزارش صادرات قالین، پالیسی تعرفه، اصلاحات در تصدی مواد نفتی و گاز مایع، چارچوب انکشاف سرمایه گذاری افغانستان، پالیسی مدیریت مواد نفتی کم کیفیت، پالیسی اصلاحی تصدی های پنبه و نساجی و ایجاد فدراسیون اتاق های افغانستان به اعضای جلسه معلومات ارائه کرد.
جلسه پس از بحث‌های همه جانبه روی موضوعات متذکره، پلان صادرات و توسعه صنعتی، طرح صادرات قالین، اصلاحات در تصدی مواد نفتی، چارچوب انکشاف سرمایه گذاری، پالیسی اصلاحی تصدی های پنبه و نساجی و ایجاد فدراسیون اتاق را در پرنسیب مورد تأیید قرار داد.
همچنان، وزارت صنعت و تجارت به جلسه پیشنهاد نمود، تا بخاطر صادرات قالین وطنی و جلوگیری از قاچاق آن از طریق کشور های همسایه، سبسایدی ۶درصدی در نظر گرفته شود و صادرات از طریق دهلیز های هوایی صورت گیرد.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت، برای بهبود صنعت قالین ایجاد انستیتوت قالین بافی را با در نظرداشت معیار های کمی و کیفی و تقاضای بازار های جهانی مؤثر دانست و گفت که باید روی مشکلات اساسی صنعت قالین از قبیل شستشو، قیچی و بازاریابی برای قالین افغانی راه های حل اساسی تدارک گردد.
جسلهٔ شورای عالی اقتصادی به وزارت ها و ادارات مربوطه وظیفه سپرد، تا چارچوب پروفایل های اقتصادی و تجارتی جزء دیپلوماسی فعال تجارتی و اقتصادی کشور گردد و به یک ماموریت مشترک اقتصادی برای نمایندگی های سیاسی افغانستان در هر کشور مبدل‌شود؛ اتشه های اقتصادی کشور مورد حمایت قرار گیرند، تا بتوانیم رابطه مستحکم تجارتی با تمام کشور ها برقرار نمائیم.
همچنان با توجه به مؤثریت کیفیت زیربنای بنادر در اعتبار ملی کشور و تاثیرات ناگوار آن بالای سکتور خصوصی و کاهش عواید، در قسمت بهبود کیفیت زیربنای بنادر به صورت اساسی کار صورت گیرد و در قسمت پالیسی تعرفه با تمرکز به اینکه تعرفه هدف نه بلکه وسیلۀ رشد اقتصادی می باشد بررسی صورت گیرد. در قسمت اصلاحات در تصدی مواد نفتی و گاز مایع اصلاحات در بخش های ساختار تشکیلاتی، طرزالعمل کاری، تأمین ارتباط با کشورهای همسایه جهت تمویل نفت و گاز مورد ضرورت نهادهای دولتی و طی مراحل پروسۀ تدارکاتی جهت تمویل گاز مورد نیاز وزارت دفاع ملی به کمیسیون تدارکات ملی ارائه گردد، همچنان مقرره خریداری نفت و گاز هر چه عاجل طی مراحل گردد و بعد از رفع ملاحظات قانونی، جهت تصویب به مجلس کابینه ارائه گردد.
همچنان در جلسه تاکید صورت گرفت که در قسمت پالیسی پنبه و نساجی تعدیلات لازم در قانون شرکت های دولتی هر چه عاجل نهائی و در کمیتۀ قوانین یا شورای عالی حاکمیت قانون جهت نهائی سازی ارائه گردد و واحد انسجام شرکت های دولتی و مختلط مؤظف است؛ بررسی واضح مالی واقتصادی صنعت پنبه و نساجی را انجام داده و در یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.
در ادامه، در قسمت چارچوب انکشاف سرمایه گذاری که نقطه کلیدی جلب سرمایه گذاری است، بحث شد و به منظور رفع مشکلات فرا راه سرمایه گذاری، آنعده اداراتیکه در سرمایه گذاری نقش دارند، مؤظف شدند، برای ایفای وظایف خویش ضرب الاجل مشخص زمانی داشته باشند، همچنان جهت تسهیل و تسریع روند سرمایه گذاری، باید سرمایه گذاری های خارجی از طریق واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری صورت گیرد، در بخش برند سازی حق مالکیت معنوی، وزارت صنعت و تجارت مؤظف است، تا با مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور حقوقی کار نمایند
در قسمت مبدل ساختن نساجی های متعدد پنبه و نساجی به یک شرکت واحد طبق زمانبندی مشخص به ادارت مربوطه به نتیجه برسند و بررسی واضح مالی صنعت پنبه و نساجی صورت گیرد، همچنان در مورد فدراسیون اتاق های افغانستان ادارات مربوطه جدول واضح آنعده خدماتیکه توسط اتاق تجارت ارائه می گردد و امتیازاتیکه در قبال آن کسب می نمایند را تهیه و در جلسات بعدی شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید