روزنامه ملی انیس

جلسه شورای وزیران هدایت داد تا در یک جلسه تخنیکی مشکلات تخنیکی پروژه بند شاه و  عروس، بررسی و حل گردد

جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز تحت ریاست داکتر  عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزار شد.

در این جلسه، مسئولان امنیتی، دربارۀ اوضاع امنیتی کشور گزارش ارائه کرده و از کاهش تحرکات دشمن و افزایش تلفات آنان خبر دادند.

بربنیاد گزارش وزارت دفاع ملی هفتۀ گذشته در نتیجۀ عملیات‌های نیروهای امنیتی، دست‌کم ۳۰۰ تن از دشمنان کشور کشته شدند و ۱۱۴ تن دیگر زخمی گردیده‌اند.

در این نشست، ادارۀ ارگان‌های محل و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث، از رسیده‌گی به وضعیت خانواده‌های تسلیم‌شدۀ گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر دادند.

سپس، وزیر اقتصاد طبق فیصلۀ جلسۀ شورای وزیران، دربارۀ چگونگی ازدیاد وجوه اعاشوی منسوبین وزارت امور داخله، به جلسه گزارش داد.

بربنیاد گزارش، وزارت امور داخله، خواهان افزایش بودجۀ اعاشوی منسوبان پولیس می‌باشد. اما به دلیل نبود بودجه، درخواست آنان اجرایی نشده است. شورای وزیران بر دقت و بررسی بیشتر قضیه تأکید کرد.

در ادامه، معاون اول ریاست اجرائیه، نظر کمیتۀ تخنیکی موظف را در پیوند به معضل حقوقی شرکت استراس به جلسه پیش‌کش کرد.

بربنیاد گزارش معاونیت ریاست اجرائیه، سند حقوقی شرکت مذکور در سال ۹۲ از جانب وزیر تجارت تمدید شده و اما به تصویب شورای وزیران نرسیده و در جریده رسمی نیز چاپ نگردیده است. رئیس اجرائیه به وزارت خارجه هدایت داد که معضل حقوقی- قانونی فعالیت این شرکت را در همآهنگی با وزارت تجارت، ترانسپورت و سفارت روسیه در کابل مورد بررسی قرار دهند.

همچنان، انجنیر محمد خان، نتیجۀ بررسی‌ها دربارۀ مبدل‌شدن مدارس خصوصی غیردولتی به مدارس دولتی را به جلسه ارائه کرد. 

معاون ریاست اجرائیه گفت که در حال حاضر ۱۲۰۰ مدرسه در معارف و ۴۹۵۰ مدرسه در وزارت حج و اوقاف ثبت است که نصاب معیاری ندارند و نوعی تداخل وظیفوی نیز میان دو نهاد وجود دارد.

معاونیت ریاست اجرائیه بر ثبت مدارس، راه‌اندازی سیمیناری به سطح کشور و ایجاد اتحادیۀ مدارس تأکید کرد.

رئیس اجرائیه هدایت داد که سیمینار به گونۀ مشترک از سوی وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و ارشاد و حج و اوقاف برگزار شود.

همچنان، معاون ریاست اجرائیه، دربارۀ چگونگی انتقال آثار باستانی مس عینک و تدارک مکان مناسب برای حفاظت آن به جلسه گزارش داد.

طبق دستور کار مجلس، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، طرح پروژه پایدار محصولات لبنی زنان روستایی را به جلسه پیش‌کش کرد.

هدف کلی این طرح «توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق بازاریابی محصولات زراعتی» است. این پروژه در ولایات کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا و لوگر تطبیق می‌شود. از این طرح،۱۰ هزار زن به گونۀ مستقیم در روستاها مستفید می‌شوند و ۶۵ هزار تن به صورت غیرمستقیم تحت پوشش برنامه قرار می‌گیرند. شورای وزیران اجرای طرح را مورد تأیید قرار داد.

وزارت صحت عامه، دربارۀ وضعیت عرضۀ خدمات صحی شفاخانه‌های خصوصی به جلسه گزارش داد.

بربنیاد گزارش وزارت صحت عامه، اگر شفاخانه‌های خصوصی بربنیاد معیارهای تعیین‌شده عمل نکنند، به تدریج از محاسبه وزارت خارج خواهند شد.

وزارت انرژی و آب، دربارۀ چالش‌های تخنیکی پروژه پروژه بند شاه و عروس گزارش داد. بر بنیاد گزارش، کار پروژه به بن بست خورده است. شورای وزیران هدایت داد که یک جلسۀ تخنیکی تدویر شود و مشکلات تخنیکی را بررسی و حل نماید.

طبق دستور کار مجلس، ادارۀ انکشاف زون پایتخت، از آجراآت خویش گزارش ارایه کرد. این اداره از هنگام تأسیس بدین‌سو، ۸۵ پروژه را راه‌اندازی کرده که ۲۸ پروژۀ آن تکمیل گردیده
 است.

رئیس اجرائیه از اجراآت ادارۀ انکشاف زون پایتخت ابراز خرسندی کرد و گفت: مردم از کار شما رضایت دارند. اما در قسمت مناطق فرهنگی و جاهایی‌که آثار باستانی دارد، هماهنگی ادارۀ زون پایتخت با وزارت اطلاعات و فرهنگ ضروری است.

ممکن است شما دوست داشته باشید