روزنامه ملی انیس

جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری برگزار گردید

جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار شد.
در این جلسه طبق آجندا طرح‌های چهارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ (هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف و خوست) و طرح‌های تطبیق چارچوب انکشاف ستراتیژیک برای پنج شهر بزرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا رئیس جمهور غنی به اعضای جلسه خوش آمدید گفت و از ترتیب طرح‌های جامع، پرمحتوا و در مطابقت به عصر حاضر از سوی کمپنی ساساکی، تشکری نمود.
متعاقباً مسئول تخنیکی بانک جهانی از دیدگاه و توجه رئیس جمهور غنی پیرامون انکشاف ستراتیژیک شهرها ابراز خرسندی کرد و از تیم جانب افغانستان، تشکری نمود.
در ادامه مسئول کمپنی ساساکی در مورد طرح‌های چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ، معلومات همه جانبه ارائه نمود و سایر مسئولین کمپنی مذکور طرح‌های خویش را در این خصوص ارائه کرده، افزودند که در این طرح‌ها نکات قابل توسعه برای شهرها، ساحات باستانی، ساحات مسکونی، ساحات تجارتی، ساحات تحصیلی و ساحات سرمایه گذاری و اقتصادی مشخص گردیده است.
رئیس جمهور کشور بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان، چارچوب انکشاف ستراتیژیک پنج شهر بزرگ (هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف و خوست) را در پرنسیب مورد تایید قرار داد و به وزارت شهرسازی و اراضی و اداره ارگان‌های محلی وظیفه سپرد تا برای عملی کردن طرح‌های متذکره طبق نیازمندی جامعه باید کار صورت گیرد.
همچنان رئیس جمهور گفت که این طرح‌ها از طریق ورکشاپ‌ها و کنفرانس‌ها با مردم و پوهنتون‌ها شریک ساخته شود تا به یک گفتمان ملی مبدل گردد.
سپس مطابق اجندا معین شهرسازی وزارت شهرسازی و اراضی طرح‌های تطبیق چارچوب انکشاف ستراتیژیک برای پنج شهر بزرگ را به جلسه ارائه کرد.
وی پیشنهاد کرد تا به منظور تطبیق هر چه بهتر این طرح‌ها مدت ۲۰ روز برای شان وقت داده شود تا با والیان، شاروالان و ادارات ذیربط جلسه دایر نموده و بعداً تحلیل و تجزیه نتایج خویش را طی یک جلسه به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.
رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان گفت که جهت تطبیق بهتر این طرح‌ها با والیان از طریق ویدیو کنفرانس جلسه دایر گردد.
وی افزود که هر نوع امکانات مورد ضرورت را جهت تطبیق این طرح‌ها برای شان فراهم خواهیم ساخت.
رئیس جمهور در اخیر جلسه ضمن تشکر از کمپنی ساساکی، گفت که این طرح‌ها برای ما کمک می‌کند تا در کدام ساحه سرمایه گذاری کنیم، به کدام بخش اولویت داده و به پیش رویم.
همچنان جلسه فیصله‌های ذیل را صادر نمود:
• جهت تطبیق بهتر این طرح‌ها یک کمیته کاری در سطح ریاست جمهوری ایجاد گردد تا نحوه همکاری و هماهنگی ادارات، نظارت و ارزیابی از تطبیق، تعدیلات، ایجاد پروسه‌های عملی جهت تطبیق طرح‌های پنج شهر بزرگ را به عهده داشته باشد.
• جهت تطبیق، نظارت و ارزیابی و نحو از تطبیق این طرح‌ها یک کمیته هماهنگی میان واحد‌های دومی‌در ولایات تحت نظر والیان پنچ شهر بزرگ و ولایاتی که در آینده تحت پوشش برنامه ساساکی قرار میگیرد، ایجاد گردد.
• کمیته تخنیکی تحت نظر شاروالان شکل گرفته و گزارش خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.
• این طرح‌ها با والیان، شاروالان، مردم عام و پوهنتون‌ها طی ۲۰ روز شریک ساخته شود و نظریات آنان را جهت تطبیق اخذ نموده و طرح هر ولایت در جلسات اختصاصی جداگانه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری از طریق ویدیو کنفرانس با ولایات مربوطه جهت اخذ نظریات در قسمت چگونگی عملی نمودن طرح‌ها و نحوه همکاری ادارات، ارائه گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید