روزنامه ملی انیس

جلسه امنیتی به رهبری رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسه امنیتی به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان، عصر دیروز از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
در این جلسه که در ارگ برگزار گردید، ابتدا مسئولین وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور معلومات ارائه کردند.
رئیس جمهور کشور از تلاش‌ها و قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز تشکر کرد و بر تحرک قوت‌ها از سطح ولسوالی ها تا مرکز تاکید ورزید.
همچنان رئیس غنی به تداوی مجروحین و رفع نیازمندی های پرسونل تاکید ورزید و به مسئولین هدایت داد، تا به هماهنگی هرچه‌بیشتر میان نهادهای امنیتی و دفاعی توجه جدی نمایند.
رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح تامین امنیت شاهراه ها را اولویت نیروها خواند و به مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در قسمت تامین امنیت شاهراه ها انسجام کامل ایجاد نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید