روزنامه ملی انیس

توصیه های جدید درمورد تداوی کولسترول خون

چربی  های خون  که شامل Chylomicron,TG,VLDL,IDLLDL,HDL میباشداز آن جمله

LDLC  رول اساسی را در پتوجنیسیز و جاویدانه شدن ASCVD  (امراض اسکلیروتیک قلبی وعایی) دارد.

تحقیقات ثابت ساخته که بلند بودن LDL-C مترافق با افزایش حوادث ASCVD  می باشد و پاین آورد LDL-C سبب کاهش حوادث ASCVD  میشود. بنابراین با منجمنت جدید لپید میزان معیوبیت و مرگ میر ناشی از ASCVD رامیتوان کاهش داد

هدف آموزشی این مقاله رهنمود منجمنت جدید لپید . جلوگیری ازعوارض جانبی و مصرف بی مورد ادویه کاهش دهنده لپیدهای خون میباشد.

خلاصه توصیه های جدید منجمنت لپید :

اخیرا تاکید زیاد بالای پاین آوردن LDL-C میشود که به اساس فکتورهای ریسک مریضان را به سه کتگوری ذیل تقسیم میشوند:

  • مریضان با ریسک بسیار بلند که شامل مریضان ذیل میباشند:

ACS رادر جریان یک سال گذشته سپری کرده اند، FHیا تاریخچه فامیلی بلندبودن چربی خون، CKD stage 3,4,5، ASCVD مکرر که باوجود اخذ ستاتین ضرورت به Revascularization داشته باشند. مریضانیکه چندین شریان شان ماوف باشند و مریضانیکه ۱۰ سال ریسک CVD نزد شان اضافه تر از ۲۰ فیصد باشند. نزد این مریضان ترجیحا LDLC goal<50mg/dl میباشد.

  • مریضان با ریسک بلند:

مریضان که نزد شان فرط فشار خون موجود باشند، مریضان مصاب به شکر، مریضان که سگریت استعمال میکنند و اشخاص که تاریخچه فامیلی آفت شراین اکلیلی قبل المیعاد دارند.

نزد این مریضان LDLC goal<70mg/dlمیباشد.

  • مریضان با ریسک متوسط:

که هیچ یک از فکتورهای ریسک فوق نزد شان موجود نمی باشند. نزد این مریضان

goal<100mg/dl LDLC میباشد.

وقایه ابتدائی:

تمام مریضان که نزد شان LDLC از حد نارمل بلند میباشند برای شان Life style modification توصیهمیشود.

برای تمام اشخاص که سن شان بلند تر از ۲۰ باشند ۱۰ سال ریسک ASCVD نزد شان محاسبه میگردد. در صورتیکه اضافه تر از ۷٫۵ فیصد باشد ستاتین با دوز متوسط برای  شان توصیه میشود در صورتیکه ۱۰ ریسک بلند تر از ۲۰ فیصد باشدو LDLC>100mg/dl
باشد ستاتین با دوز بلند توصیه
میشود.

۶ هفته بعد از شروع تداوی پاسخ LDLC را به تداوی ارزیابی میکنیم و ۱۲ ماه بعد هماهنگی مریض را با دواو Life style modification ارزیابی میکنیم.

در primary prevention مریضان که ستاتین را تحمل کرده نمیتوانند برای شان ادویه پاین آورنده لپید غیر ستاتین توصیه نمیشود. یگانه مداخله که نزد مریضان که ریسک بلند دارند توصیه  Antiplatelet میباشد. بهر صورت نزد مریضان که LDLCنزدشان بلندو با ریسک بلند ASCVD میباشند مناسب خواهد بود که برای شان ادویه پاین آورنده لپید غیر ستاتین توصیه
گردد.

وقایه ثانوی :

تمام مریضانیکه ASCVD دارند برای شان life style change توصیه شود. برای مریضان ASCVD بدون در نظر داشت LDLC ستاتین با دوز بلند الی اخیر زندگی توصیه شود. مریضانیکه دوز بلند ستاتین را تحمل کرده نمیتوانند دوز اعظمی که تحمل کرده می توانند توصیه گردد.

مریضان ASCVD که هیچ یک از رژیم ها ی ستاتین را تحمل کرده نمیتوانند برای شان ezetimibe توصیه میشود. درصورتیکه LDLC>70mg/dl باشد   PCSK9 inhibitorعلاوه گردد .

مریضان که دارای ریسک متوسط هستند و باوجود اخذدوزاعظمی ستاتین   LDLC>100mg/dl باشند برای شان ezetimibe توصیه میشود.

برای مریضانیکه دارای ریسک بلند ویا ریسک بسیار بلند هستند و با وجود اخذ ستاتین با دوز بلند

 LDLC>70mg/dl باشد برای شان ezetimibe ویا PCSK9 inhibitor علاوه گردد.

برای مریضانیکه ریسک بسیار بلند دارند باوجود اخذ ستاتین و ezetimibe اگر LDLC>70mg/dl باشد PCSK9 inhibitor نیز علاوه گردد.

برای مریضانیکه ستاتین  و ezetimibe اخذ می نمایند و LDLC>50mg/dl باشد. ترجیح داده میشود که برای شان PCSK9 inhibitor علاوه گردد.

تداوی های دیگر که غرض پاین آوردن LDLC وجود داردعبارت اند از:

LDL apheresis و mipomersen و Lomitapide که نسبت به بلند بودن قیمت آنها اکثرا آنها مورد استفاده قرار نمی گیرند.

ترای گلیسراید  یاTriglyceride :  پائین آوردن ترایگلیسراید ارزش وقایویدرپروسه اترو سکلروتیک قلبی وعائی ندارد  ترای گلیسراید زمانی تداوی شود که از۵۰۰ملی گرام فی دیسی لیتر بلند باشد و هدف تداوی چلوگیری ازپانکراتیت میباشد که اکثرا ازستاتین هاوفبرات استفاده میشود.

پوهیالی دوکتور عبدالمشهود (خسروی)

ممکن است شما دوست داشته باشید