روزنامه ملی انیس

توحیدی: خبرنگاران قوانین و اصول مسلکی را در کارشان مدنظر بگیرند

۲۷ حوت مصادف به روز ملی خبرنگار در افغانستان است. از این روز درحالی تجلیل بعمل می آید که در کنار بیم و نگرانی ها از پروسه صلح با طالبان و مشکلات کاری قضایای قتل، مجروحیت، تهدید  بازداشت های مؤقت اختطاف و خشونت جنسی و آزار اذیت از مشکلات جدی در برابر آنان است.  خبرنگار روزنامه ملی انیس به این مناسبت دیدگاه های تعدادی از مسئولان و نهادهای حامی رسانه ها را تهیه کرده است که خدمت خوانندگان روزنامه ملی انیس تقدیم می گردد.

پوهنوال جاویده احمدی رئیس پوهنځی ارتباطات و ژورنالیزم پوهنتون کابل و رئیس انجمن زنان ژورنالیست افغان می گوید:

به باورمن در مقایسه به سالهای قبل سال گذشته از نظر بحث آزادی بیان و فضای کار برای خبرنگاری با تعدد فعالیت رسانه های اطلاعات جمعی و رسانه های آنلاین فضا نسبتاً بازتر بود ولی متأسفانه با در اختیار قرار گرفتن مالکیت رسانه ها در دست مسئولان غیر مسلکی دغدغه های جدی در بین خبرنگاران و مالکان رسانه ها وجود دارد.

برای خبرنگاران حرفوی فضای کاری کمتر مساعد است. در کنار آن تهدیدات امنیتی، نبود دسترسی به اطلاعات، محدودیت های فرهنگی و سنتی بودن جامعه در برابر کار زنان خبرنگار  پرداخت نکردن حقوق و امتیازات برابر مطابق قوانین نافذه، رعایت نکردن مقرره منع آزار و اذیت در محیط کاری و رعایت نکردن مقرره طرز تأسیس فعالیت رسانه های همگانی مشکلات عدیده دیگر است که در برابر کار خبرنگاران وجود دارد.

پوهنوال احمدی با پیشنهاد راه حلها برای بیرون رفتن از چالشها و مشکلات موجود اظهار داشت:

برای بهبود وضعیت اولاً مالکان رسانه ها با تعهد عمل کنند اگر حرفوی اندویا غیر آن کسانی را در رأس کار مسلکی قرار بدهند که افراد حرفوی و مسلکی اند.

به عنوان مسئول انجمن زنان ژورنالیست افغان و با انجام سروی و همه پرسی ها از خبرنگاران زن بیشترین مشکل شان در عرصه های کاری موجودیت آزار و اذیت در محیط کاری و حتا آزار جنسی بوده که سبب گردیده شمار بانوان در این عرصه کمتر گردد. در کنار آن نگرانی های تازه در پروسه صلح با طالبان است که خدای ناخواسته یکبار دیگر فضابر کار و فعالیت بانوان خبرنگار و بخصوص رسانه ها محدود دستاورد های یک و نیم دهه اخیر در فضای باز دموکراسی و آزادی بیان با محدودیت مواجه نگردد. بناءً امیدواریم در مذاکرات صلح بین‎الافغانی با حضور نمایندگان فعال این صنف، تجلیل از روزملی خبرنگار سمبولیک نبوده با موشگافی دقیق روی چالشها و مشکلات موجود، راه حلهای مناسب دریافت گردد.

صدیق الله توحیدی مسئول داد خواهی کمیته مصونیت خبرنگاران می گوید: در سال روان هرچند میزان خشونت علیه خبرنگاران کاهش یافته است نگرانی از کار آینده خبرنگاری، رسانه و آزادی بیان به قوت خود باقی است بدلیلی که در پروسه صلح با طالبان مشخص نیست که با وارد شدن طالبان در نظام، چگونه برخورد خواهند کرد. امیدواریم چیزی با ارزش را در مذاکرات صلح در عرصه کاری رسانه ها و خبرنگاران را به هر نحوی که می شود باید از دست ندهیم از حقوق شان حراست صورت گیرد.

توحیدی افزود:

پیام کمیته مصونیت خبرنگاران به مناسبت روز ملی خبرنگار اینست فرصت آن رسیده که خبرنگاران در هرگوشه و کنار کشور که مصروف کار خطیر اطلاع رسانی و آگاهی دهی اند. حرفه یی عمل کنند تا در جریان مذاکرات و فیصله هایی که به نفع تأمین صلح در کشور صورت می گیرد. از اصل آزادی بیان و رسانه ها دفاع گردد. به هیچ وجهه نباید کار اطلاع رسانی در افغانستان بازگشت به سال های قبل ۲۰۰۱ باشد. در آن صورت دستاوردهای عظیم رسانه‎یی متأسفانه آسیب خواهد دید و ما یک بار دیگر به عقب برخواهیم گشت.

توحیدی خطاب به خبرنگاران کشور گفت:

خبرنگاران افغانستان به علت این که وضعیت مبهم و نا معلوم است اطلاع رسانی بی طرفانه را رعایت کرده قوانین و اصول مسلکی را در کارشان در نظر داشته باشند امیدواریم با رعایت این موارد خشونت های موجود در برابر خبرنگاران کاهش یابد.

عبدالمجیب خلوتگر مسئول دیده‌بان حمایت از رسانه های آزاد کشو «نی» در رابطه به روز ملی خبرنگار گفت:

در تازه ترین مورد ما شاهد اختطاف یک مدیر رادیو محلی در قندز و همکارش توسط طالبان بودیم هرچند شاهد کاهش خشونت ها در برابر خبرنگاران در سال جاری هستیم ولی قناعت بخش نیست امیدواریم وضعیت بهتر شده مقرره حقوق و امتیازات تقاعد خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها عملی گردد. امیدواریم خبرنگاران شاهد حداقل امنیت روانی در جریان کارشان باشند.

خلوتگر طی پیامی خطاب به خبرنگاران کشور گفت:

پیام من این است که ما در یک مرحله مهم کار اجتماعی در کل و خبرنگاران به صورت ویژه قرار داریم با آمدآمد صلح من فکر می کنم وضعیت خبرنگاران متحول و مسئولیت های شان نیز بیشتر خواهد شد به عنوان خبرنگار باید طوری در این فرصت کار کنیم که صدمه برای فرآیند صلح وارد نشود و از طرف دیگر رسالت خودرا به وجه احسن ادا نماییم.

یکی از مشکلات جدی خبرنگاران نبود دسترسی به موقع به اطلاعات از سوی وزارت ها نهادهای مستقل و غیر مستقل است. هرچند قانون نافذه حق دسترسی به اطلاعات دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از نهادهای حکومتی مستقل و غیر مستقل در ۲۴ ساعت تسجیل شده ولی مشکلات در زمینه جداً موجود است.

عین الدین بهادری رئیس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در مورد رسیدگی مشکل خبرنگاران می گوید:

بحث مشکلات خبرنگاران به حق دسترسی به اطلاعات، بیشتر مصاحبه است. متأسفانه وقتی مصاحبه انجام نمی شود. شکایت از نبود دسترسی به بحث اطلاعات دارند. کمیسیون ۶۰ برنامه آموزشی و آگاهی دهی را در سطوح مختلف به راه انداخته و روی ستراتیژی سیستم اطلاعات و سیستم آنلاین کار شده است در صورتی که تقاضا صورت می گیرد در اختیار شان قرار گیرد. اما در در دسترس به اطلاعات مصاحبه بحث دیگری است خبرنگاران باید کتبی درخواست اطلاعات نمایند در آن صورت کمیسیون دسترسی به اطلاعات مکلف به پی گیری است که تقاضای صورت گرفته را مورد رسیدگی قانونی قرار بدهد.

بهادری در ادامه افزود:

پیامم به نهادهای مسئول در فراهم آوری تسهیلات حق دسترسی متقاضیان به اطلاعات این است که در زمینه همکاری کرده مراجع اطلاع رسانی شان را تقویت نمایند از مقامات حکومتی می طلبیم که با محرم نگهداشتن اطلاعات حکومتداری و دولتداری پیش برده نمی شود. در هر اداره که فرهنگ اطلاع رسانی رایج باشد. فساد کاهش می یابد. خواهش من از خبرنگاران این است که در دسترسی به اطلاعات اگر با مشکل مواجه می شوند درخواست کتبی نمایند بعداً بنابر صلاحیت های موجود قانونی، کمیسیون مکلف به پی گیری است و ادارات نیز مکلف به ارائه اطلاعات مطابق قانون و فیصله های کمیسیون خواهد بود.

مکیه منیر مسئول مرکز همآهنگی خبرنگاران زن می گوید:

همه می دانیم خبرنگاران کشور را با مشکلات عدیده ناامنی، که بزرگترین چالش در کار خبرنگاری است قرار دارند در کنار آن نبود دسترسی به اطلاعات، پرداخت نشدن امتیازات برابر و به وقت و زمان معین آن در رسانه های خصوصی، فسخ قراردادکاری بدون دلیل موجهه، نبود حقوق تقاعد، بیمه، رخصتی های قانونی مطابق قانون کار و رسانه های همگانی نبود مصونیت های محیط کاری، مهمتر از همه روشن نبودن پروسه صلح در حفظ دستاوردهای یک و نیم دهه در کار رسانه یی، قتل، اختطاف، تهدید، لت و کوب و سایر خشونت های روانی از چالش های عمده در برابر کار خبرنگاران و به خصوص زنان خبرنگار اند.

راه حل برای رفع مشکلات و چالش های موجود این است که دولت و حکومت افغانستان در تسهیل بیان اطلاعات و خبرنگاران همکاری همه جانبه نموده حمایت های قوی در مصونت، حفظ و حمایت از دستاورد آزادی بیان و رسانه ها در مذاکرات صلح را خط سرخ بداند وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با نهادهای حمایتی و مصونیت از خبرنگاران با متوجه ساختن مسئولان و مالکان رسانه ها به تطبیق قانون مقررات و پالیسی های نافذ همکاری همه جانبه نموده در رفع چالش های موجود اقدامات لازم صورت گیرد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید