روزنامه ملی انیس

توجه به معارف از وظایف مهم ومشترک دولت ها و مردم است

روزبه

بخش اول

شاعری چه زیبا گفته است :

چو شمع از پی علم باید گداخت

که بی علم نتوان خدا را شناخت

همه به خوبی می دانند که میهن محبوب ما افغانستان ، در طول تاریخ مهد علم ودانش ومهد پرورش بزرگترین علما  روحانیون ، دانشمندان ، شاعران  نویسندگان واهل علم ومعرفت بوده که تلاش ها وآثار شان ، از ثروت های معنوی و فنا ناپذیر کشور ما ، محسوب می گردد وچون مشعل فروزان ، رهروان علم ودانش‎را پیوسته یاری رسانیده ورهنمونی نموده ومی نمایند. مردم شریف افغانستان  دولت ها ، وزارت معارف ، احزاب وسازمان های سیاسی دموکراتیک وترقی خواه کشور  شخصیت های ملی واجتماعی ، علما وروحانیون وطندوست ومردم دوست کشور ، پیوسته نسبت به معارف ومسایل آموزش وپروش سالم فرزندان کشور توجه لازم معطوف داشته وتلاش نموده اند تا فرزندان جامعه ما شامل پروسه تعلیم وتربیه گردیده واز آموزش وپرورش سالم بهره مند شده و ازین پروسه به دور نمانده و به همین هدف از معارف متوازن وباکیفیت در سراسر کشور حمایت نموده و می‎نمایند.ایجاد مکاتب ومدارس را به هدف آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان  در کشور طی سالهای متمادی  می توان از مسئولیت پذیری های دولت ها ووزارت معارف به پشتیبانی مردم ، بر شمرد که در نتیجه ده ها هزار فرزند این کشور درین نهاد های آموزشی وتعلیمی کشور  آموزش دیده واز فیض آنها بهره مند گردیده ودر خدمت مردم وکشور خود در عرصه های مختلف ، قرار گرفته وصادقانه ادای مسئولیت نموده و می نمایند.

با تأسف که جنگهای تحمیلی طی چهل سال گذشته ، برمردم وکشور ما ، در عرصه معارف وپروسه آموزش وپرورش کودکان افغانستان ، نیز زیان های جبران ناپذیری را وارد کرده وبه این بخش آسیب های فراوانی را به وجود آورده که جبران آن برای وزارت معارف ومردم افغانستان  سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت.

این چالش ها به معارف وپروسه تعلیم وتربیه فرزندان مردم افغانستان ، سخت صدمه رسانیده ومانع رفتن ده ها هزار کودک ونوجوان کشور به مکاتب شده وسبب گردیده تا آنها از حقوق وآزادی های مشروع وقانونی شان ، محروم گردند و مردم ما شاهد معارف ستیزی وآینده ستیزی در کشور خود باشند.

همین اکنون کشور های که به پیشرفت وترقی قابل ملاحظه ای دست یافته اند ، در نتیجه ء توجه لازم وحمایت از معارف وعلم ودانش به چنین مدارج عالی دست یافته ودست آورد های بزرگ ومعینی را حاصل نموده اند ، اما برعکس در کشور های که جنگ وخشونت جریان دارد و با عقب مانی های بزرگ اقتصادی واجتماعی روبه رو می باشند ، مانند  سایر بخش های زندگی معارف آنها با چالش های بزرگ نیز مواجه بوده که بخش آموزش وپرورش فرزندان شان را به شدت مورد تهدید قرار داده است و یکبار دیگر ثابت می گردد که مداخله در امور داخلی دیگران، نا امنی ها   جنگ ، خشونت وجرایم سازمان یافته ، در کنار سایر بخش های اقتصادی واجتماعی جوامع ، بخش معارف این کشور ها را که آینده شان را رقم می زند ، آسیب رسانیده که نه تنها یک نسل بلکه نسل ها را از علم ودانش وتعلیم وتربیه محروم  ساخته   و آینده تاریکی را طور بیرحمانه  بر آنها تحمیل نموده است .

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید