روزنامه ملی انیس

تهدید سقط

سقط: سقط عبارت از خاتمه یافتن حمل قبل از هفته ۲۰ حاملگی ووزن کمتر از ۵۰۰ گرام می باشد

خونریزی ویا افرازات خوندار درصورت بسته بودن عنق رحم درنیمه اول حاملگی  تهدید سقط نامیده میشود. خونریزی ممکن چندین روز ادامه یابد که نصف واقعات به سقط می انجامد

اسباب: بیشتراز ۸۰ فیصد از سقط ها در  ترایمستر اول  حمل رخ می دهد وبیشتر ازنصف آن  ناشی از انومالی های کروموزومی  میباشد.

 بعد ازترایمستر اول هردو شیوع فکتورهای کروموزومل و سرعت سقط ها کاهش می یابد خطر سقط بنفسهی با افزایش سن مادر وتعداد حمل افزایش مییابد در ضمن خطر سقط در صورتیکه خانم سه ماه قبل یک ولادت به ترم داشته باشد نیز افزایش مییابد

میکانیزم واقعی سقط به شکل  واضح معلوم نیست  بهر حال در سه ماه اول حمل مرگ جنین در داخل رحم باعث  سقط می گردد  بنآ دریافت سقط همانا دریافت اسباب مرگ جنین میباشد

 اسباب مرگ جنین که همانا اسباب سقط جنین می باشد قرار ذیل است:

فکتورهای مربوط جنین:

 ابنارملتی های رشد  زایگوت:

سقط بنفسهی مقدم نشان دهنده رشد غیر نارمل زایگوت –امبریوویا جنین را می نمایددر چنین حالت رشد غیر نارمل پلاسنتا نیز دلیل شده می توانددر ۱۰۰۰ واقعه سقط بنفسهی که علما انالیز کرده اند در نصف این سقط ها امبریو وجود نداشته است سوتشکلات مورفولوژیک در ۴۰ فیصد حالات سبب سقط را می سازد.

ابنارملتی های کروموزومل:در حدودی۵۰-۶۰ فیصد امبریو های که به شکل بنفسهی سقط می گردد علت آنرا ابنارملتی های کروموزومل تشکیل می دهد نشان دهنده ضایع شدن یک رقم بلند ضایعات مراحل مقدم حمل را می نماید.علما درسال ۱۹۸۰ دریافتند که ۹۵ فیصد سقط ها مربوط گامیتوجنیزسسس مادری می باشد.

 اتوزومل ترایزومی یکی از معمول ترین انومالی های کروموزمی است که در ترایمستر اول سبب سقط می گردد .

انومالی های ساختمانی کروموزمل در اثنایی رشد ساختمانی تاثیر گذار بوده  وکمتر باعث سقط می گردد .

فکتورهای مادری:

بسیاری فکتورهای طبی ومحیطی وابنارملتی های ساختمانی سبب سقط شده می تواند

انتانات:انتانات متعددسبب غیر معمول است بروسیلا ابورتیس سبب سقط متکرر می گردد شواهدی سیرولوژیک  میکوپلازما و یوروپلازمارا سبب سقط می دانند

توکسیپلازما گاندی را یکی از اسباب سقط ها می  شمارند در ضمن علما خاطر نشان کردند که امراض انتقالی جنسی  کدام ارتباط مستقیم به سقط ندارد.

امراض مزمن وضعیف کننده: امراض مزمن وضعیف کننده چون توبرکلوزو کرسینوماتوزسس –سلیاک و سایر امراض ندرتآ سبب سقط را می سازد.

 ابنارملتی های اندوکرین:

 فقدان  آیودین  میتواند باعث ضایع شدن پی دربی :Hypothyroidism

جنین  گردد.

خطر سقط و انومالی  های ارثی را در قبال دارد.:Diabetes Mellitus

 که خطر سقط مربوط به درجه کنترول میتابولیک  گلوکوزدر ترایمستر اول می باشد عدم کنترول گلوکوزخطر سقط را افزایش می دهد

Progestrone  Defficiency

نواقص در افراز پروجسترون توسط جسم اصفر ویا پلاسنتا سبب سقط  شده می تواند در  صورت که مبیض  توسط عملیه جراحی به علت تومور مبیضی کشیده شود در هفته های

 (۱۰-۸)به منظور ادامه حمل به مریض داده می شود .                                                     

ادویه و فکتورهای محیطی:                                                                               

یکتعدادفکتورهای محیطی چون فکتورهای دوایی –غذایی-با سقط ها در ارتباط هستند  

چون تنباکو-الکهول- کافین –تشعشع از جمله فکتور های سقط می باشد                     

سگرت  کشیدن:یک فکتور عمده سقط را می سازد که در نزدی خانم های که اضافه تر از۱۴ سگرت راروزانه دود می کنند درخطر سقط قراردارند.  

الکهول:هردو سقط جنین و انومالی های جنینی در اثراستعمال متکررالکهول در اثنایی حاملگی افزایش می یابد

کافین:علما خاطر نشان کرده اندآنهایی که روزانه بیشتر از ۵ گیلاس کافی می نوشنددر خطری رشد سقط
 هستند.                                          .

تشعشع:دوز های غیر موثره شعاع سبب سقط شده می تواند                    

ادویه ضد حاملگی:کانتراسپتیف های فمی و سپرموسیت ها سبب سقط شده نمی تواند                                                                                                            

 توکسین های محیطی :  معروضیت به توکسین های محیطی چون توکسین های وظیفوی مانندالکترومگناتیک-التراسوند-ویا معروضیت دوکتوران دندان به نایترس اکسا ید  خطر  سقط را افزایش نمی دهد اما معروضیت انستیزیلوگ ها به گاز های انستیزی  خطر سقط را افزایش می دهد                                                                             

   فکتورهای امینولوژیک: در تحقیقات اجرا شده ۱۵ مریض معروض شده به سقط  در بین هزار  خانم که سقط نموده بودند دلیل  سقط شان را فکتورهای امینولوژیک میسازد سندروم انتی فاسپولیپید انتی بادی یک دلیل عمده سقط در ترایمستر اول می باشدکه با تداوی دوز پایین اسپرین و هیپارین بهبودی می  کند .                                          

اگر چه خطر سقط با تصدیق قلب جنین بعد از معروضیت به تهدید سقط کاهش میابد اما این جنین ها در خطر ولادت قبل از وقت  تولد جنین ها باوزن کم  مرگ نوزادی  قرار دارند. اما خطر سو اشکال جنینی افزایش نمی یابد بعضی از خانم ها در نزدیکی سیکل ماهوار خونریزی میداشته باشد که فزیولوزیک است  ضایعات عنق رحم  در مراحل مقدم حمل خصوصا بعد از تماس جنسی خو نده می باشد. بولیب های عنق رحم عکس العمل  دیسدوا هم میتواند خونده  باشد درد سقط به شکل دردهاقدامی و نوبتی وی د رد قسمت سفلی کمر احساس فشار حوصلی واحساس گرفتگی درقسمت فوق عانه هم مشاهده میشود. درد که با خونریزی همراه باشد انذار خوب را برای تداوم حاملگی  نشان نمی دهد.حمل خارج رحمی تدور کیست تخمدان ودیگر اشکال سقط ها در تشخیص تفریقی در نظر باشد. در صورت خونریزی شدید که باعث سقوط فشار خون و کم خونی گردد ایجاب تخلیه را مینماید. کدام تداوی موثر برای  تهدید سقط وجود ندارد استراحت بستر هدایت داده میشود اما سیر مرض را تغیر داده نمی تواند  برای تخفیف درد استامینوفین موثراست. به منظور تشخیص التراسوند تعین سویه هیومین گونادوتروبینها و بروجسترون کمک کننده استند. در صورت گروب خون منفی روگم به خانم سفارش می گردد.

ترتیب کننده رنځورمل دوکتورس محسنه صدیقی

مرجع اخذ شده  ویلیامز ولادی

ممکن است شما دوست داشته باشید