روزنامه ملی انیس

تنش ها را کنار بگذارید  به مسایل حاد کشور رسیدگی کنید

ادامه تنش میان اعضای ولسی جرگه روی گزینش  رئیس جدید مجلس، پاره یی از امور را که بستگی به کار اعضای مجلس دارد، با رکود مواجه کرده است.

با گذشت نزدیک  به دو ماه ازآغاز کاردور هفدهم ولسی جرگه از سوی رئیس جمهور، اعضای ولسی جرگه هنوز هم بر سر انتخاب رئیس این مجلس به توافق نرسیده‌اند.

این امر سبب شده است که کارمجلس با رکود مواجه شود در حالی که بسیاری اسناد تقنینی به مجلس ارسال شده است تاتصویب شود، در کنار آن، مجلس باید روی تعیین سرنوشت  نه نامزد وزیر تصمیم بگیرد، حاد تر از همه، دامنه ناامنی در کشور گسترده تر شده است، به خصوص مناطق شمالی و شمالشرقی کشور شاهد ناامنی های بی پیشینه است که باید به آن رسیدگی شود.

اعضای ولسی جرگه به این باور اندکه  تا زمانیکه رئیس موقت برای رهبری نشست‌های مجلس برگزیده نشود؛ نمایندگان، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌توانند. چند دستگی در میان اعضای مجلس نه تنها، گزینش رئیس جدید را با مشکل مواجه کرده است، بل باعث عدم گزینش رئیس موقت نیز شده است تا حداقل مجالس ولسی جرگه را مدیریت کند .

تلاش های شماری از اعضای بی طرف مجلس که می کوشند تا مشکل میان دو دسته رقیب که برای به کرسی نشاندن خواست های خود تلاش می کنند هم بی نتیجه مانده است .

مشکل روی انتخاب رئیس جدید، تنها وابسته به یک رای است با آن که لایحه اصول وظایف داخلی مجلس و فراتر از آن دستگاه قضایی می توانند این مشکل را حل کنند مگر این دو مرجع نادیده گرفته می شوند.

مشکل در این است که مساله گزینش رئیس جدید بگومگو های خود را دارد، برخی از اعضای مجلس از مداخله های بیرونی در روند کاری آنان شکوه دارند و ادعا دارند که حلقاتی در پی تحمیل خواست ها و نظریات شان برمجلس اند و روند انتخاب رئیس جدید را مختل می کنند.

شاید این ادعا و گفته های شماری از اعضای مجلس واقعیت داشته باشد مگر نمی تواند مردم را قناعت دهد.

اعضای مجلس تعهد خدمت به مردم  دارند  و در این خصوص سوگند یاد کرده اند آنان می توانند با تعقل و همدلی و دوری از مسایل قومی و سمتی، استقلال در کار وعمل شان را حفظ کنند

آنان اگر امروز روی یک مساله عادی اداری که گزینش رئیس جدید است دچار چنین یک آشفتگی باشند، چگونه خواهند توانست که به مسایل حاد کشوری رسیدگی کنند؟

فراموش نشود، آنچه امروز در ولسی جرگه می گذرد، خلاف توقع و خواست مردم است. مردم آرزو دارند تا ولسی جرگه که خود را خانه ملت نام نهاده است به نمادی از وحدت ملی و کانون حل مشکلات آنان تبدیل شود نه آن که این خانه عامل برای ادامه مشکلات باشد.

وقار ما وابسته به خانه ملت است و این به نمایندگان مردم بر می گردد که چگونه وقار مردم شان را در خانه ملت حفظ می کنند.

 ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید