روزنامه ملی انیس

تمرکز بالای روند صلح ، تمرکز برتحقق اراده مردم است اما توجه به زبون سازی دشمن درمیدان های نبرد ، روند صلح را تقویت میکند

هراس افگنان با انجام قبیح ترین جنایات ضد بشری و اسلامی میخواهند باردگر به جهانیان ثابت سازند که درانجام وحشت و بربریت ، قتل وکشتار افراد بیگناه سرآمد جنایات کاران تاریخ اند و به هیچ ارزش اسلامی  انسانی و بشری پا بند نمی باشند.

حمله اخیر هراس افگنان به نماز گزاران درمسجد امام زمان ولایت پکتیا نمونه یی دیگر از جنایت هراس افگنان میباشد انجام دادند.

 به یقین میتوان گفت که دشمنی هراس افگنان به صورت مطلق با مردم است ، درغیر آن نماز گزاران با کدام توجیه اسلامی و انسانی هدف قرارداده میشوند.

آنان سرسجده به درگاه رب العزت گذاشته اند و پس ازادای نماز میخواهند به طرف خانه هایی شان بروند که قساوت پیشه گان زمان برنماز گزاران حمله میکنند بسیاری را به رگبار گلوله های بندند و شمار دیگر با انجام حمله های انتحاری شهید ویا زخمی می سازند.

این اولین حمله هراس افگنان به نماز گزاران و اماکن مقدس نمی باشد و مکن آخرین هم نباشد ولی باید متوجه بود و نگذاشت دشمن با چنین جنایات ضد بشری درمیان پیروان مذاهب درکشورفاصله ایجادکنند.

این درست است که مردم افغانستان شکار چنین تزویر و ترفند دشمن نخواهند شد.  براتحاد وهمبستگی آنان خدشه وارد نمی گردد اما وحدت و همبستگی نیز رهکار می طلبد در شرایطی که مردم با انواع مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند ودرزمانی دشمن مکار و حامیان آنان درپی بذر نفاق مذهبی ، زبانی و قومی تلاش میکنند نباید ناخود آگاه ابزار دشمن شد و با اظهارات سخیف، آب برآسیاب دشمن ریخت .

 به هر صورت افزایش حملات دشمن بالای مردم باید مهارگردد ، دشمن بیشتر ازگذشته زیر ضربات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اتحاد بین المللی قرار گیرند و چنان خردو خمیر گردندکه فرصت انجام دادن چنین حملات دگر را از دست دهند.دراین صورت میتوان منتظر به ثمر نشستن روند صلح شد زیرا تمرکز بالای روند صلح تمرکز به اراده مردم است و تمرکز بر سرکوب دشمن آشتی ناپذیر روند صلح را سرعت میبخشد.       ا- ب

ممکن است شما دوست داشته باشید