روزنامه ملی انیس

: تلاش ها برای رد یابی عاملان حمله راکتی بالای شهرکابل،جریان دارد

معاون اول رئیس جمهور می گوید که نیروهای امنیتی چهارده بمب خورد و بزرگ را از ساحۀ ارغندی کابل به دست آورده اند.
این ساحه از بخش های نا امن کابل شمرده می شود ودر گذشته شاهد رویداد های اسفبار تروریستی بوده است.
صالح که صبح دیروز در جلسه امنیتی سخن می گفت اظهار کرد: بخش های ازمنطقۀارغندی ازسوی نهاد امنیتی تصفیه شده است که درنتیجه چهارده بمب بزرگ که هریک می توانست فاجعه یی را درشهر کابل ایجاد کند کشف وخنثی شده است.
او افزود که امینت ملی در بیست و چهار ساعت گذشته هفت گرفتاری داشته است که مربوط به گروه طالبان وداعش اند که درجلسه روزسه شنبه در مورد آنان حرف های گفته خواهد شد.
صالح همچنان تائید کرد شماری از افراد تحت پیگرد که عکس های شان در بعضی از شهر های کشور نصب شده است در واقع منسوب دولت اندو ما به خاطرحرمت به نهاد های ملی از دادن جزییات ابا می ورزیم ورنه در دستگیری هفته های اخیر، شماری از منسوبان در سطوح مختلف در جرایم دست داشتندشامل این گرفتاری ها می شوند .
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری درجلسه شش ونیم صبح دررابطه به حمله راکتی بالای شهر کابل گفت که تا هنوز دستآورد قابل لمس وشریک کردن با ملت را نداریم .
اوگفت: تلاش ها برای رد یابی عاملان حمله راکتی بالای شهرکابل،جریان دارد از بررسی وتحقیقات دراین باره همه روزه مردم را درجریان قرار می دهیم

ممکن است شما دوست داشته باشید