روزنامه ملی انیس

تلاش برای تأمین صلح، نوید امیدواری برای زندگی مردم و گسترش آرامش در کشور

براساس تجارب و برداشت پژوهشگران امور اجتماعی، آنچه که به عنوان ودیعه بزرگ خوشبختی و تأمین کننده بهبود شرایط زندگی افراد جامعه نقش اساسی و حیاتی دارد، فقط صلح و آرامش بوده می تواند وبس، چیزیکه در طول چهل سال پراندوه تا اکنون مردم متدین کشور ما برای دستیابی به آن شب و روز تلاش خسته گی ناپذیر می کنند و به خاطر تأمین صلح و ثبات در کشور، حتاجان های شیرین خود را فدا می سازند. ولی دشمنان سوگند خورده کشور ما که نمی خواهند مردم ما در فضای صلح و آرامش زندگی کنند و بادوستان خود نفس راحت بکشند باراه اندازی جنگ و نا امنی زندگی پردرد و مشقت مردم ما را نا آرام می سازند و از ویرانی کشور ما و ایجاد نا امنی و نا آرامی لذت می برند.

در حالیکه گفته می شود صلح یک ودیعه نهایت قیمت بها و با ارزش است و واژه شیرین تر از ان کمتر سراغ می گردد، با گسترش و تأمین صلح در کشور، افراد جامعه می توانند از لذت زندگی برخور دار گردند، اهل دانش و خبره می گویند که اهمیت و ارزش صلح را باید با تلخ گامی های ناشی از جنگ و نا آرامی مورد بررسی قرار داد و تأثیرات این دو واژه تلخ و شیرین را در پروسه زندگی مردم در سالهای که جنگ بیداد می کرد به مقایسه گرفت، وقتی صلح با تلاش مردم صلح دوست کشور تأمین گردد، نه تنها زندگی مردم رونق پیدا می کند، بلکه تمام سکتور های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور گسترش می یابد و نوری روح بخش صلح فضای زندگی را در سراسر کشور لذت بخشی می سازد.

اما جنگ و نا آرامی که امروز کشور ما را به ویرانه تبدیل نموده، بدون درد سر و نابودی نهاد ها وسکتور های اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی چیز دیگری درقبال ندارد، آنانیکه دست به خشونت و نا آرامی مردم می زنند و به ساز بیگانگان چپ و راست می رقصند، فقط حاصل آن آب به آسیاب دشمن ریختن است، دیگر هیچ سود و حاصل ندارد، چرا که از نا آرام ساختن مردم و نا امن ساختن کشور دشمنان مردم سود می برند و فرزندان صدیق کشور را به کشتن می دهند ولی خود شان از حاصل خون جوانان کشور وبهای شهادت جوانان در قصر ها و خانه های پُرجل وبل بایک عالم فسق و فجور زندگی می کنند، اما وقتی از خواب غفلت بیدار شوند و عقل شان به کله شان بیاید، آنگاه درک می کنند که آتش زدن وطن و کاشانه هموطنان شان چه پیشمانی را در قبال دارد؟

چه بهتر که از همین اکنون که زمینه صلح و آرامش بالاثر تلاش افراد خیر و صلحدوست مساعد گردیده با استفاده از عقل و خرد افغانیت به صدای صلح وآشتی لبیک بگویند و در کنار مردم صلح پسند خویش قرار گیرند و دیگر از زیریوغ بیگانگان بدر آیند و در فضای آزاد و مردانگی زندگی کنند و برای آبادانی ویرانی های ناشی از جنگ در کشور خود تلاش نمایند.

این ندای صلح در حالی بلند گردیده است که ازیک طرف تلاشهای همه جانبه به خاطر تأمین صلح سراسری از طریق حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح در سطح کشور و همکاری کشور های که طرفدار صلح در افغانستان اند بالا گردیده و جریان دارد.

از جانب دیگر زمامداران حکومت وحدت ملی از طرفداران صلح و دموکراسی در سطح جهان و در افغانستان می خواهند که تأمین صلح وثبات در افغانستان را به مثابه صلح و آرامش در منطقه دانسته و این ودیعه بزرگ و حیات بخش را نیاز جامعه جهانی دانسته و افغانستان را برای دستیابی به این امر سترک یاری رسانند و تلاش کنند تا با مساعد ساختن شرایط مفاهمه و مذاکره که راهکار دستیابی به صلح گفته می شود، افغانهامؤفق گردند و با دستیابی به صلح زندگی و آرامش در کشور آنان ارزانی گردد.

بررسی های به عمل آمده از پروسه صلح و تلاش شورای عالی صلح برای دستیابی به صلح و آرامش در کشور نشان می دهد که مسئولان این شورا فعالیت های شان را نسبت به هر وقت دیگر تشدید بخشیده اند، تا با هم صدایی و همنوایی مردم صلحدوست کشور ما و کشورهای صلح دوست منطقه دامن جنگ از افغانستان برچیده شده و مردم ما بتوانند از طریق مذاکره و مفاهمه با گروه های مسلح طرفدار صلح بر مشکلات ناشی از جنگ فایق آیند و با پیاده شدن صلح برای آبدانی کشور ویران شده خویش برادر وار گام بردارند.

بنابر همین درک درست نیازمندی صلح در کشور، مردم و زمامداران افغانستان از کشور های جهان و منطقه و سازمانهای ملی و بین المللی به جدیت تمام می خواهند تا به خاطر توقف و خاموش شدن جنگ در افغانستان از پروسله صلح که برای تأمین امنیت منطقه نیز ضرورت می باشد حمایت وپشتیبانی همه جانبه نمایند و برای جلوگیری از تحرکات غیر مسئولانه کشور های که منافع خود را در تداوم جنگ در افغاسنتان سراغ می کنند با فشار های سیاسی و اقتصادی بگیرند و در همراهی وهگامی مردم صلحدوست کشور ما و جنبش های صلح طلب این سرزمین برای تأمین آرامش گام بردارند تا صلح و ثبات در منطقه نیز تأمین گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید