روزنامه ملی انیس

تعمیرات نوین

در قانون مدنی کشور به ارتباط ساخت و ساز خانه های رهایشی می خوانیم که در میان خانه های رهایشی بلندتر از دو منزل اجازه نیست و اگر هم کسی خانه خود را دو منزله می سازد، باید قوانین را مراعات کند و از جمله این قوانین یکی هم این است که باید به طرف های خانه های همسایگان کلکین نگذارند و به خاطر روشنی و دخول هوا هم صرف روشندان بلند تر از قد جواز دارد، ولی می بینیم که این ماده قانون مدنی کشور طی سال های اخیر کاملاً نادیده گرفته شده و هرکس طبق دلخواه خود هر قسم نقشه خانه ساخته می تواند  هر قسم کلکین گذاشته می تواند. راست و چپ و همسایه و ناهمسایه و دو منزل و چهار منزل و شش منزل هم به اصطلاح قصه های مفت شده و کسی هم به آن هیچ توجهی ندارد.

این حالت در بسیاری اوقات موجب کشمکش بین شهروندان می گردد و حتا دیده شده که موجب برخورد های فزیکی نیز گردیده است.

یکی از ساکنین چهلستون که در شفاخانه ابن سینا داکتر مؤظف هم است، می گوید که یکی از همسایگان، با نادیده گرفتن قوانین شهری روبه روی خانه ما خانه آباد می کرد و کلکین های غیر قانونی خود را به داخل خانه ما گذاشت و من پولیس و مسئولین ناحیه محل را در جریان گذاشتم و آنها آمدند و آن قسمت غیر قانونی خانه آنها را تخریب کرده و اخطار دادند که از این کار دست بردار شود. شام همان روز سه تن مسلح ماسک زده به معاینه خانه من آمدند و مرا لت و کوب کرده و افزودند که خوب شد؟ مردم محل به دفاع من آمدند و آنها فرار کردند.

این تنها یک مثال و نمونه بود و شاید ده ها همچون حادثه در تمام شهرهای کشور اتفاق افتیده باشد که رسانه یی نشده و یا هم به وساطت مردم محل حل و فصل شده باشد. در این مورد آنچه که مهم است، مسئولیت مامورین دولتی اعم از مامورین شاروالی و شهرسازی است تا در ساخت و ساز خانه سازی از تطبیق قوانین مدنی نظارت کنند و با متخلفین برخورد قانونی نمایند.

می دانیم که شهرنشینی با زندگی در قریه ها خیلی تفاوت دارد و متأسفانه حالا که وضعیت امنیتی در ولایات مناسب نیست و اکثر مردم به خاطر امنیت جان و مال شان به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند نفوس شهرها روز به روز زیادتر شده می رود و این روآوری مردم دهات و مناطق اطراف، با همان ذهنیت وکرکترهای دهاتی زندگی خودرا در شهرها پیش می برند که ایجاب می کند، فرهنگ شهرنشینی را بلد شوند.

در این مورد تمام رسانه های همگانی، ملاامامان مساجد و روشنفکران وظیفه دارند، برای توسعه فرهنگ شهرنشینی هر کدام در محیط کاری خود مسئولیت ملی و اسلامی خود را به وجه احسن ادا نمایند، تا مشکلاتی که از این ناحیه دامنگیر هموطنان شهر نشین ما می گردند مرفوع گردد و تمام هموطنان ما در صلح و صفا  زندگی مسالمت آمیز و برادروار در پهلوی هم زندگی کنند.

در اخیر یک بار دیگر یادآور می شویم که تلاش هایی که شرایط عینی جامعه شهری ایجاب می کند، تا حال بسنده و مقتضی شرایط نبوده و باید مسئولین امور در مورد از تدابیر لازم و با سرعت بیشتر کار گیرند و مسئولیت های خود را در قبال زندگی مردم ادا نمایند.

به امید تلاش های بیشتر .

هادی روان

ممکن است شما دوست داشته باشید